Om mig

Jag är född och uppvuxen i Lund. Mitt största intresse utanför skolan har alltid varit att dansa. Jag stannade kvar i Lund för att studera till läkare och hade en mycket trevlig studenttid. I slutet av läkarutbildningen så träffade jag min blivande man som läste till läkare på Karolinska Institutet. Vi bestämde oss för att flytta till Kalmar för vår AT-tjänstgöring då vi ville testa på att jobba utanför de stora universitetssjukhusen. Det var en väldigt lärorik och rolig tid. När vi blivit legitimerade flyttade vi till Stockholm för vår specialistutbildning. Jag har sedan dess arbetat på anestesi och intensivvårdskliniken på Södersjukhuset. Vi har tre härliga barn som är 9, 7 och 3 år gamla.

Forskningsbeskrivning

 

Jag forskar om sepsis och koagulopati hos patienter som vårdas på IVA. När jag registrerade mig som doktorand var planen att skriva min avhandling om sepsis. När pandemin kom var det inte möjligt att fortsätta med alla planerade studierna. Jag började också forska om COVID-19 och mina doktorandprojekt byttes ut. På mitt sjukhus, Södersjukhuset, Stockholm, behandlade vi flest patienter med kritisk COVID-19 i hela Sverige. Fokus för min avhandling är att undersöka hur vår behandling av kritiska sjuka COVID-19 patienter påverkar deras risk att drabbas av tromboembolism och blödning.

Resultaten från studierna i min avhandling sammanfattas enligt nedan: Patienter tidigt i pandemin överlevde i högre grad om de hade behandlades med intensifierad tromboprofylax jämfört med låg standarddos. Om detta var en effekt av antikoaguleringen, de förmodade antiinflammatoriska egenskaperna hos lågmolekylärt heparin, en konsekvens av andra okända förändringar i behandlingen av kritisk covid-19 under den första vågen, eller slumpmässig variation, kommer vi aldrig att veta. Även om glukokortikoider kan minska risken för immuntrombos hos patienter med kritisk covid-19, visades ingen additiv effekt genom att öka dosen från 6 till 12 mg av glukokortikoiden dexametason. Om detta innebär att glukokortikoider inte dämpar immuntrombos, eller om 6 mg räcker för att nå en takeffekt, kommer vi heller aldrig att veta eftersom det inte går att jämföra glukokortikoider med placebo, då glukokortikoider redan är en etablerad behandling som vi vet sänker dödligheten vid kritisk COVID-19. Vi kan dock dra slutsatsen att när man förskriver läkemedel till en patient med kritisk covid-19 och risk för tromboembolism och/eller blödning, är det osannolikt att välja en hög eller låg dos av glukokortikoider avsevärt ökar eller minskar risken ytterligare. När lågmolekylära hepariners effekt, mätt med blodprovet anti-Faktor Xa, undersöktes tillsammans med kliniska utfall kunde vi se att låga toppvärden och höga dalvärden var associerade med tromboembolism och blödning hos patienter med kritisk covid-19. Dessa lovande resultat måste undersökas vidare, även hos andra kritiskt sjuka patient. Eftersom trombosprofylax är en av de mest ordinerade behandlingarna för kritiskt sjuka skulle en förbättring av doseringen ha stor effekt på att minska antalet patienter som drabbas av tromboembolism och blödningar på intensivvårdsavdelningar över hela världen.

Utöver mina covid-19-studier har jag fortsatt med sepsisforskning. Vi har tagit fram en algoritm för att identifiera septiska patienter med hjälp av elektroniska journaler. Med denna algoritm undersöker vi nu den verkliga förekomsten av sepsis, typ av infektioner som orsakar sepsis och vilka patienter som har högst risk för morbiditet och dödlighet av sepsis.

Pedagogiska meriter

AT-ansvarig på Södersjukhuset för utbildning inom anestesi och intensivvård, 2018

Ansvarig för läkarstudenternas utbildning inom anestesi och intensivvård, 2019–2020

Föreläser regelbundet för sjuksköterskor i specialistutbildning i hjärt- och lungstatus 

Föreläser regelbundet för ST-läkare i radiologi om smärtlindrande och sederande läkemedel

Utbildning

Grundskola, Lerbäckskolan, Lund, Sverige, 1989–1998

Gymnasium, Naturvetenskapliga programmet, Polhemskolan, Lund, Sverige, 1998–2001

Matematik, Kemi och Bioteknik, Lunds tekniska högskola, 2002

Läkarutbildingen, Lund universitet, Sverige, 2003-2009

Doktorandstudier, 2018 - 2023 vid Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, “Treatment of coagulopathy in patients with critical COVID-19”. Handledd av Maria Cronhjort, Johan Mårtensson, Eva Joelsson-Alm och Martin Dahlberg

Akademiska priser och utmärkelser

Utnämnd till bästa handledare av läkarstudenter 2013