Om mig

Jag är forskarstuderande och doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KISÖS) samt kliniskt verksam anestesisjuksköterska på akutbilsambulansen i Falck Ambulans Stockholm. Jag har i min funktion anlitats som föreläsare i akutsjukvård samt prehospital luftvägshantering inom grund- och specialistsjuksköterskeutbildningarna på Karolinska Institutet. 

Forskningsbeskrivning

Den prehospitala bedömningen utgår från en del där patientens symtom står till grund samtidigt som en vitalparametersbaserad triagemodell appliceras. I de fall där patientens upplevelse av sina symtom inte kan specificeras finns enbart de objektiva vitalparametrarna till grund för bedömningen. Dessa patienter kan erhålla en lägre prioritetsgrad då vitalparametrarna inte är alarmerande. Tidigare studier visar att upp till en tredjedel av dessa patienter med ospecifika symtom lider av ett allvarligt tillstånd som ännu inte börjat ge symtom. Denna patientgrupp är intressant att identifiera tidigt för att säkerställa patientsäkra bedömningar och sätta in adekvata behandlingsåtgärder i tid. De studier som ligger till grund för mitt avhandlingsarbete syftar till att dels beskriva denna patientgrupp utifrån historiska data, till att testa om en utökad bedömning med hjälp av biomarkörer kan bidra till en säkrare bedömning. Patienternas larmsamtal analyseras för att undersöka om särskilda ord och uttryck används av dem som konstateras ha ett tidskritiskt tillstånd.