Associate professor in psychology, psychologist and researcher

Rikard Wicksell

Adjungerad professor

Om mig

Jag är psykolog och forskare, docent i psykologi, adjungerad professor i hälsopsykologi och forskargruppsledare vid avdelningen för psykologi, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Sedan hösten 2019 arbetar jag som psykolog och FoU-ansvarig på Smärtkliniken, St Görans sjukhus, för att bygga upp en välfungerande infrastruktur för klinisk forskning och bidra till en akademisering av verksamheten.

Forskningsbeskrivning

Bakgrund och vision

Sedan 2001 har jag arbetat med att utveckla en beteendemedicinsk behandlingsmodell för vuxna och barn/ungdomar med långvarig smärta, baserad på ett inlärningsteoretiskt ramverk och principer från kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Våra kliniska behandlingsstudier har bidragit till att ACT idag anses vara en behandling med gott vetenskapligt stöd vid långvarig smärta.

Vägledande i arbetet har varit att kliniska verksamheter bör drivas utifrån vetenskapliga principer, en scientist practitioner approach, där kliniska frågor utgör grunden för studier och resultaten från forskningen omedelbart omsätts i klinisk praxis, där varje patient medverkar i forskning och vården sker utifrån datadrivna beslutsprocesser.

Forskningsprogram

Forskargruppen innefattar både doktorander och post-docs. Vi driver ett translationellt forskningsprogram inom området smärta med flera olika projekt för att utveckla och utvärdera:

  • effekter av beteendeinterventioner vid långvarig smärt
  • förändringsprocesser (verksamma mekanismer) i framgångsrik behandling
  • inflammatoriska processers betydelse för långvarig smärta och behandling
  • digitala interventioner
  • föräldrastödsinsatser och familjefaktorers betydelse vid pediatrisk långvarig smärta
  • prediktion och prevention av kronisk post-kirurgisk smärta hos barn och ungdomar
  • metoder för att mäta hälsa och förändringsprocesser (frågeformulär, dynamiska itembanker)

Utanför området långvarig smärta bedriver gruppen studier om påfrestning och motståndskraft (resiliens) hos personal inom intensivvården i samband med Covid-19, samt effekter av stödinsatser, inklusive chefsstöd, samtalsmetod och stresshantering.

Samarbeten

Forskningen genomförs i samarbeten med nationella och internationella grupper vid bland annat Uppsala Universitet, Örebro Universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs Universitet, Stanford University (USA) och KU Leuven (Belgien).