Philippe A. Melas

Philippe Melas

Senior forskningsspecialist

Om mig

Som huvudforskare vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) fascineras jag av komplexiteten och de underliggande molekylära och genetiska mekanismerna som bidrar till beroendesjukdomar. Min akademiska resa började med en kandidatexamen i molekylärbiologi och genetik från Democritus universitet i Grekland, följt av en masterexamen i genetisk vägledning vid Uppsala universitet. Under min doktorandutbildning vid Karolinska Institutet fokuserade jag på att använda molekylära och epigenetiska metoder för att undersöka psykiatriska störningar såsom depression och schizofreni.

Efter att ha avslutat min doktorandutbildning genomförde jag en postdoktortjänst i Dr. Eric Kandels laboratorium vid Columbia University i USA, där jag fick värdefulla insikter om hjärnans belöningssystem och deras dysreglering vid substansbruk och beroende. Sedan jag återvände till Karolinska Institutet som huvudforskare 2020 har min forskning utvidgats till att även omfatta studier av epitranskriptomik vid beroendesjukdomar. Genom min forskning hoppas jag bidra till en ökad förståelse av de underliggande molekylära mekanismerna bakom beroende och bidra till utvecklingen av nya, personanpassade behandlingar.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är dedikerad till att förstå de molekylära, epigenetiska och epitranskriptomiska komponenterna som driver beroendesjukdomar. Mitt senaste arbete har främst fokuserat på alkoholberoende, som påverkar cirka 5% av världens befolkning och är en av de främsta riskfaktorer för sjukdom och tidig död som går att förebygga. I Sverige uppskattas över 300 000 personer att ha ett alkoholberoende. Trots många års forskning har vi fortfarande inte fullständig förståelse för de molekylära processerna som bidrar till att beroendet utvecklas. Nyligen har forskare gjort en viktig upptäckt genom genetiska studier, så kallade GWAS, som visar att FTO-genen har en stark koppling till alkoholberoende. FTO-genen ger upphov till FTO-enzymet, som påverkar hur RNA-molekyler modifieras genom m6A RNA-metylering. RNA är en central molekyl som omvandlar genetisk information från DNA till proteiner. Även om GWAS-studier kan visa en koppling mellan en gen och ett sjukdomstillstånd, kan de inte fastställa det exakta sambandet eller hur genen fungerar i sjukdomsutvecklingen. Därför behövs ytterligare studier med olika metoder och modeller.

Vår banbrytande forskning syftar till att undersöka FTO-genen och m6A RNA-metyleringens roll i alkoholberoende genom en kombination av beteendeneurovetenskap, molekylärbiologi och bioinformatiska metoder. Vi har samlat ett team av experter inom varje område och etablerat internationella samarbeten med andra forskare för att säkerställa att vi har tillgång till den senaste teknologin och de senaste teknikerna.

Genom att fördjupa vår förståelse för hur FTO och m6A RNA-metylering bidrar till alkoholberoende kan vi potentiellt utveckla nya, effektivare behandlingar för denna sjukdom. Vår forskning är innovativ och lovande, och den kan hjälpa oss att hitta nya sätt att bekämpa alkoholberoende och förbättra livet för de drabbade och deras familjer.

En uppdaterad lista över vårt teams publikationer finns på PubMed:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Melas+PA&sort=date

Pedagogiska meriter

Jag är engagerad i att erbjuda högkvalitativ utbildning och har varit involverad i undervisning på olika nivåer. Mitt undervisningsportfolio inkluderar:

  • Föreläsare under veckan för "Psykiatrisk genetik" vid "Forskarskolan inom klinisk psykiatri" för doktorander vid Karolinska Institutet och Region Stockholm.
  • Föreläsare under veckan för "Genetisk epidemiologi" i masterprogrammet "Applied Epidemiology 2 - Determinants of Health" vid Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet.
  • Föreläsare om "Beroendegenetik" för ST-läkare inom psykiatri vid Beroendecentrum Stockholm.
  • Föreläsare om "Beroendegenetik" som en del av doktorandkursen "Psykiatrisk genetik" inom doktorandprogrammet i neurovetenskap vid Karolinska Institutet.
  • Lärarassistent i seminariet "Klinisk genetik" för medicinstudenter vid Karolinska Institutet.

Jag organiserar också två kurser vid Karolinska Institutet:

Utbildning

Jag har en mångsidig utbildningsbakgrund inom genetik, molekylärbiologi och neurovetenskap. Mer specifikt:

Jag avslutade min kandidatexamen i molekylärbiologi och genetik från Democritus universitet (Grekland) år 2005.

År 2006 antogs jag till Stockholms Biovetenskapliga Forskarskola, finansierad av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Detta stipendiebaserade forskarutbildningsprogram gav mig möjligheten att ytterligare förfina mina forskningsintressen inom genetik och molekylärbiologi.

Jag avslutade sedan min masterexamen i genetisk vägledning vid Uppsala universitet (Sverige) år 2008.

Efter detta påbörjade jag min doktorandutbildning i neurogenetik vid Karolinska Institutet (Sverige) från 2008-2012, där jag erhöll omfattande kunskap i användning av molekylära och epigenetiska metoder för att studera psykiatriska sjukdomar under handledning av Catharina Lavebratt, Yvonne Forsell och Martin Schalling vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

År 2013 påbörjade jag min postdoktorstjänst i Dr Eric Kandels lab vid Institutionen för neurovetenskap vid Columbia University (USA), där jag fokuserade på belöningssystemen i hjärnan och deras dysreglering vid substansmissbruk och beroende fram till 2018.

Akademiska priser och utmärkelser

Under min karriär som huvudforskare har jag haft förmånen att få projektstöd från olika finansiärer, inklusive Karolinska Institutets forskningsbidrag, Åke Wibergs Stiftelse, Systembolagets Alkoholforskningsråd, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse, Sigurd och Elsa Goljes Minnesfond, Magnus Bergvalls Stiftelse, Lars Hiertas Minne Stiftelse, Loo och Hans Ostermans Stiftelse och Längmanska Stiftelsen. Dessa projektbidrag har möjliggjort mina studier och har bidragit till framsteg inom beroendeforskningen.

Utöver dessa projektbidrag har jag också haft äran att få flera prestigefyllda utmärkelser och postdokstipendier tidigare i min akademiska karriär. Dessa inkluderar internationella postdokbidraget från Vetenskapsrådet, postdokstipendium från Fernströms Stiftelse, Sverige-Amerika stiftelsen, och Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, samt doktorandfinansiering från Karolinska Institutet (KID) och Bodossaki Foundation i Grekland. Jag har också fått forsknings- och konferensresestipendier från Karolinska Institutet och ett konferensresestipendium från National Institute on Drug Abuse (NIDA) i USA. Dessa stipendier har gett mig möjlighet att följa mina akademiska intressen och har inspirerat mig att fortsätta bidra till forskning inom molekylärpsykiatri.