Om mig

Jag är forskargruppsledare för den Kärlkirurgiska forskargruppen, som bedriver projekt inom området hjärt- och kärlsjukdomar. Gruppen har en egen profilsida vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset – SOSVASC. Vår forskning har starkt kliniskt fokus och i detta ingår bl.a att systematiskt följa upp och utvärdera resultaten av både etablerade och nya behandlingsmetoder, samt att analysera bakomliggande faktorer till våra vanligaste kärlsjukdomar. Då Kärlsektionen vid Kirurgiska kliniken, SöS, är en av de största i landet får vi även varje år förfrågningar om deltagande i vetenskapliga multicenterstudier, både med avseende på metodutveckling och nya behandlingsprinciper. I min roll som forskargruppsledare och samtidig sektionschef ingår att, tillsammans med mina medarbetare, försöka urskilja vilka projekt som kan vara till störst gagn för våra patienter och av störst vetenskapligt intresse. Min huvudsakliga uppgift vid KI anser jag dock vara att utveckla och stödja medlemmarna i forskargruppen, samt att hjälpa dem att skapa förutsättningar för att bedriva forskning. Min egen forskarkarriär inleddes med studier av malignt melanom och jag disputerade 2002 inom ämnet och har fortfarande en koppling till detta forskningsområde. 

Forskningsbeskrivning

Pågående forskningsprojekt 

Frågeställning: Inflamatoriska faktorer som predisponerar för utveckling av arteriosklerotisk sjukdom

Samarbetspartners/forskare: Professor Johan Frostegård på Institutionen för miljömedicin, KI. Med Dr Johnny Steuer, SOSVASC

Projekt: Man har utvecklat en metod att studera dendritiska celler och T celler från plack, och har kunnat visa att 1) modiferat och oxiderat LDL men inte LDL aktiverar dessa celler, 2) en mekanism är heat shock protein som är antigen eller ökar antigenaktiveringen, och 3) en potentiell behandling, nämligen Annexin A5, som vi jobbar med och utvecklar som en ny antiinflammatorisk substans. Det finns viktiga skillnader gentemot musmodeller här och själv upplever jag dessa våra fynd som något av genombrott när det gäller immunsystemets roll vid plackruptur och avancerad ateroskleros i allmänhet. Vi levererar arteriosklerotiska plaque till Frostegårds grupp och deltar i samarbete i dessa projekt.

Samarbetet har resulterat i två publikationer till dags dato:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29175653

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29151033

 ____________________________________________________________

Frågeställning: Timing vid operation för symptomgivande Carotisstenos

Samarbetspartners/Forskare: Med Dr Klas Österberg samt leg läk Sofia Strömberg, Sahlgrenska sjukhuset

Projekt: Strömberg har ett projekt som avhandlar timing vid operation för symptomgivande karotisstenos. Hur skiljer sig resultaten för de patienter som är opererade < 2 dygn från symptomdebut med de som opererats dag 3-7. Primär endpoint är stroke/död inom 30d efter op. Kärlkirurgen vid Södersjukhuset är landets största center för karotiskirurgi. Samtliga data är insamlade och analys pågår.

 ______________________________________________________________

 

Frågeställning: Cellulära och molekylära biomarkörer för instabil arterioskleros i halspulsådern.

Samarbetspartners/forskare: Prof Ulf Hedin, Inst för molekylär medicin och kirurgi, KI, Karolinska sjukhuset.

Projekt:En unik databas finns där koppling mellan åderförkalkningsplaque och blodprover kan analyseras; Då möjligheter att erhålla material för studier av sjukdomen från patienter med kranskärlssjukdom är mycket begränsade bygger projektet på studier av patienter som opererats i strokeförebyggande syfte för instabil åderförkalkning i halspulsådern där vi byggt en världsunik samling (BiKE; Biobank for Karotis Endarterektomier) av vävnads och blodprover från mer än 870 patienter. Ett arbete är redan publicerat.

Proverna analyseras med modern molekylar biologisk teknik for att klarlägga

vilka processer och molekyler som orsakar instabilitet och som lacker ut i

Blodet från förträngningen (spårämnen/biomarkörer) och därmed kan bestämmas i ett blodprov. Samarbetet har redan resulterat i publicerade arbeten:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23908247

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30175270

 ____________________________________________________________

Frågeställning: Naturalförlopp för patienter med benartärsjukdom Samarbetspartners/Forskare: Forskarstuderande Fredrik Sartipy vid SOSVASC. Med Dr Birgitta Sigvant Överläkare och chef på kärlkirurgen i Karlstad samt Profesor Eric Wahlberg vid Hälsouniversitetet i Linköping (i samarbete med Fredrik Sartipy vid vår sektion). Projekt: Dr Sigvant  är affilerad till institutionen SöS och Dr Sartipy skall doktorandanmälas för detta projekt under hösten 2015. Sigvant har i en avhandling beskrivit förekomsten av benartärsjukdom i befolkningen; att detta är vanligare än man förstått och att en majoritet av de som missas i vården är kvinnor. Vi planerar nu en fortsättning på detta projekt där etiskt godkännande redan finns.

En populationsbaserad cohort på över 5000 individer som undersöktes med bla tryckmätning i nedre extremiteter finns nu. Dessa patienter kartlades även avseende riskfaktorer, läkemedel, övrig co-morbiditet. Det har nu gått 10 år sen och vår avsikt är att undersöka dem igen för att kartlägga naturalförlopp, både avseende benartärsjukdom och övriga hjärtkärlhändelser.

Följande arbeten är publicerade;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29478910

Vidare planeras: 

Utvärdering av CV-events, identifiering av riskfaktorer för försämring, samt effekter av läkemedelsbehandling vid PAD.   Sjukdomsprogression för den drabbade extremiteten, med och utan kärlintervention Utvärdering av olika mätmetoder för ABI, vilken teknik har bäst precision för att förutsäga sjukdomsprogression.

 ____________________________________________________________

Frågeställning: Utfall av sårbehandlingsmetoder vid traumatiska extremitetssår. Samarbetspartners/Forskare:Forskarstuderade Andreas Älgå samt Med Dr Jonas Malmstedt, båda vid KI-SöS och SOSVASC. Docent Johan von Schreeb, Inst för folkhälsovetenskap, KI. Projekt: Man kommer att skapa ett gränsöverskridande projekt med Institutionen för Folkhälsovetenskap, KI samt SöS institution. I ett större arbete skall man randomisera patienter från Syrien med traumatiska extremitetssår till VAC behandling (vacum assisted closure) eller traditionell behandling. Utfallet blir sårläkning. Man har räknat power på 100 +100 patienter och studien blir då den största i sitt slag på VAC och akuta sår. Studien ingår i ett avhandlingsarbete där övriga sårfaktorer skall studeras i de övriga delarbetena. 4 artiklar är planerade:

Följande artikel är publicerad:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29788910

Planerade arbeten

Risk factors for delayed healing of war-associatedmity wounds Perceptions in relation to wound management, antibiotic resistance and antibiotic use: a qualitative study among hospital-based physicians treating patients originating from the Syrian armed conflict A prospective, randomized, controlled trial of negative-pressure wound therapy use in conflict-related extremity wounds 

Gruppen har erhållit ALF-bidrag med 450.000/år i två år.

______________________________________________________________

 

Övriga pågående projekt som medförfattare

 

Uppföljning av resultat efter behandling av primär subclaviaventrombos. 

Ett samarbete med Carl-Magnus Wahlgren och Jonas Malmstedt. Detta är ett sk. T8 projekt där med stud Sara Lindblom deltar.

Förekomst av kärlkirurgiska diagnoser hos patienter som genomgått strålbehandling mot bäckenet.

Projektet kommer att utföras i samarbete med Åsa Hallqvist EverhovJonas Malmstedt samt Karin Ekström Smedby

BASIL-2. By-pass vs. Angioplasty in Severe Ischemia of the Leg

Studien är en randomiserad multicenterstudie (som utgår från Universitetet i Birmingham) som jämför två strategier “ven-bypass först” eller “bästa endo-vaskulära intervention först”, vid svår benischemi (vilovärk och/eller sår/gangrän) pga infrapopliteal sjukdom. Som första center i Sverige deltar vi i denna studie där Jonas Malmstedt i forskargruppen är principle investigator.

SWEDEPAD studien

Studien är en RRCT-studie, dvs. en "Registry Randomized Controled Study" eller registerrandomiserad kontrollerad studie. Genom att använda det svenska kärlkirurgiska registret SWEDVASC och infoga en randomiseringsmodul kan de flesta svenskar som genomgår ett röntgenlett kärlingrepp värderas för, och erbjudas en plats i studien. Jag sitter i styrkommittén för studien.

Kortfattat är målet med studien att se om ballonger och metallcylindernät (stent) som avger kärlväggspåverkande droger är bättre än traditionella produkter utan denna drogeffekt

Medlemmar i forskargruppen

Post-doc

Johnny Steuer (PhD)

Jonas Malmstedt (PhD)

Anneli Linné (PhD)

Magnus Jonsson (PhD)

Doktorander

Christian Smedberg (leg läk)

Eva Torbjörnsson (NT)

Sara Haile (NT)

Fredrik Sartipy (leg läk)

Andreas Älgå (leg läk)

Externa doktorander med KI-SöS projekt

Otto Stackelberg (leg läk)  

Sju utvalda publikationer:

2-cm versus 4-cm surgical excision margins for primary cutaneous melanoma thicker than 2 mm: a randomised, multicentre trial.Gillgren P, Drzewiecki KT, Niin M, Gullestad, H-P, Hellborg H, Månsson-Brahme, E, Ingvar C, Ringborg U. Lancet. 2011 Nov 5;378(9803):1635-42.

Peri-procedural Risk with Urgent Carotid Artery Stenting: A Population based Swedvasc Study. Jonsson M, Gillgren P, Wanhainen A, Acosta S, Lindström D. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Feb 28. pii: S1078-5884(15)00045-3. doi: 10.1016/j.ejvs.2015.01.007.

Outcome after seven years of carotid artery stenting and endarectomi in Sweden – single centre and national results. Lindström D, Jonsson M, Formgren J, Delle M, Rosfors S, Gillgren P. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012 May;43(5):499-503.

Profiling of atherosclerotic lesions by gene and tissue microarrays reveals PCSK6 as a novel protease in unstable carotid atherosclerosis. Perisic L, Hedin E, Razuvaev A, Lengquist M, Osterholm C, Folkersen L, Gillgren P, Paulsson-Berne G, Ponten F, Odeberg J, Hedin U. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013 Oct;33(10):2432-43.

Sentinel node location in trunk and extremity melanomas: uncommon or multiple lymph drainage does not affect survival. Gordon D, Smedby KE, Schultz I, Olsson H, Ingvar C, Hansson J, Gillgren P. Ann Surg Oncol. 2014 Oct;21(11):3386-94.

The role of procalcitonin in postimplantation syndrome after EVAR: a pilot study. Sartipy F, Lindström D, Gillgren P, Ternhag A. Ann Vasc Surg. 2014 May;28(4):866-73.

Loading bibliometrics...