pw_2012.png

Pernilla Wiebert

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om exponeringsbedömning inom arbetsmiljöområdet. Jag arbetar med jobb-exponeringsmatriser som är ett användbart verktyg vid exponeringsbedömning i epidemiologisk forskning. I en jobb-exponeringsmatris kopplas exponeringen till en yrkestitel och kan innehålla information om hur vanlig exponeringen är inom varje yrke och hur hög koncentrationen är. Jag har bl a utvecklat en matris om luftvägsirritanter och vidareutvecklat en matris om partikelexponering och anpassat den till svenska förhållanden.

I ett aktuellt projekt undersöker jag om det finns en könsskillnad i risken att få hjärtinfarkt i yrken där det finns höga dammhalter. Jag är också involverad i forskning kring sambandet mellan moderns exponering för partiklar i omgivnings- och arbetsmiljön och fosterpåverkan, samt hur kemikalieexponering påverkar risken att utveckla bröstcancer.

Utbildning

Forskarutbildning på Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Avhandlingens titel: The impact of airway-irritating exposure and wet work on subjects with allergy or other sensitivity". 2007.