Bild av Pernilla Pergert tagen av Sara Malmberg

Pernilla Pergert

Senior forskare

Jag är docent och forskargruppsledare för “Vårdvetenskaplig barncancerforskning” och forskar inom interkulturell vård och klinisk etik i barncancervården.

Om mig

Jag är docent i pediatrisk vårdvetenskap och forskargruppsledare för vårdvetenskaplig barncancerforskning vid KI. Jag forskar inom interkulturell vård och klinisk etik; forskningen syftar till ökad kunskap om mötet mellan patienter/familjer och personal med olika kulturer/språk samt hur etiskt svåra situationer kan hanteras. Jag är också barnsjuksköterska och arbetade i cirka 13 år med barnonkologi vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna (KS). Sedan 2014 är jag tjänstledig från min kliniska tjänst men jag brinner för barncancervården och arbetar fortsatt med FoU frågor samt kliniskt etikarbete (bl.a. som medlem i FoUU gruppen för ME Högspecialiserad Barnmedicin 1, ME Barnkirurgi samt Omvårdnadsområde 1, KS och som medlem i en nordisk arbetsgrupp i etik i barncancervården).

Jag är aktiv i flera olika internationella samarbeten.

  • I de nordiska nätverken inom barnonkologi för läkare/forskare (NOPHO) och sjuksköterskor (NOBOS) är jag verksam i NOPHO/NOBOS arbetsgrupp i etik (medlem 2008-fortfarande; ordförande 2014–2018) som syftar till att vara en nordisk kompetensgrupp som utvecklar och sprider kunskap och metoder för etiskt stöd inom barnonkologin.
  • Inom SIOP (Internationell organisation inom barnonkologin) är jag aktiv bland annat i styrgruppen för sjuksköterskegruppen (medlem 2015–2021; ordförande 2017–2109) och den vetenskapliga kommitteen (2019–2021); inriktad mot att förbättra livet för barn med cancer och deras familjer över hela världen.
  • Inom det europeiska nätverket inom klinisk etik (ECEN) är jag medlem som representant för Sverige och sedan 2019 medlem i styrgruppen.

Intresseområden/kompetens: barnonkologisk omvårdnad/vårdvetenskap, klinisk etik, interkulturell vård, kvalitativ metod, grundad teori

Forskningsbeskrivning

Min forskning är vårdnära och syftar till att förbättra barncancervården. Jag disputerade 2008 med en avhandling om transkulturella vårdrelationer. I forskargruppen "Vårdvetenskaplig barncancerforskning" genomför vi forskning inom: interkulturell vård och klinisk etik.

Interkulturell vård inkluderar studier om hälso- och sjukvårdspersonalens, föräldrars och tolkars erfarenheter inom barncancervården. Resultaten handlar bl.a. om hinder för interkulturella vårdrelationer och hur de kan hanteras. Ett frågeformulär om kommunikation över språkbarriärer (CoLB-q) har utvecklats, översatts till de nordiska språken och används i en nordisk studie inom barncancervården.

Klinisk etik inkluderar studier om det etiska klimatet och moralisk stress, samt om etik-fallreflektions (EFR) ronder i vårdteamet och kliniskt etikstöd för vårdpersonal, patienter och föräldrar i barncancervården. Frågeformulär om det etiska klimatet (HECS-S) och moralisk stress (MDS-R) har, efter kulturell anpassning och översättning till de nordiska språken, använts i en nordisk studie inom barncancervården. Vidare pågår forskning för att utvärdera en utbildning i att guida EFR ronder, samt att utvärdera specifika resultat av EFR ronder och effekterna på patientvården.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar i: interkulturell vård, klinisk etik och kvalitativ metod. Vidare, är jag ansvarig för den nationella utbildningen i "Barnonkologisk vård för sjuksköterskor" som genomförs i samarbete med uppdragsutbildningen vid KI och Barncancerfonden. Jag är även ansvarig för ett nordiskt utbildningsprogram i att guida EFR ronder i vårdteamet som genomförs av en nordisk arbetsgrupp i etik inom barncancervården i samverkan med Bert Molewijk från Amsterdam UMC, Nederländerna.

Utbildning

  • Medicine doktorsexamen inom pediatrisk vetenskap, KI, 2008.
  • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (60 hp), KI.
  • Universitets diplom i barnonkologisk vård (45 hp), Göteborgs Universitet, 2007.
  • Sjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- & sjukvård (120+30 hp), Vårdhögskolan i Stockholm, 1994.
Loading bibliometrics...