Bild tagen av Emilia Pergert

Pernilla Pergert

Senior forskare

Jag är docent och forskargruppsledare för “Vårdvetenskaplig barncancerforskning” och forskar inom interkulturell vård och klinisk etik i barncancervården.

Om mig

Jag är docent i pediatrisk vårdvetenskap och forskargruppsledare för vårdvetenskaplig barncancerforskning vid KI. Jag forskar inom interkulturell vård och klinisk etik; forskningen syftar till ökad kunskap om sociala beteendemönster, kommunikationen och mötet mellan patienter/familjer och personal med olika kulturer/språk samt hur etiskt svåra situationer kan hanteras. Jag är också barnsjuksköterska och arbetade i cirka 13 år med barnonkologi vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna (KS). Sedan 2014 är jag tjänstledig från min kliniska tjänst men jag brinner för barncancervården och arbetar fortsatt med FoU frågor samt kliniskt etikarbete (bland annat som medlem i en FoUU grupp, och barnetikrådet på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och som medlem i en nordisk arbetsgrupp i etik i barncancervården). Jag är också involverad i utbildning och forskning inom global pediatrisk onkologisk omvårdnad.

Jag är aktiv i flera olika internationella samarbeten, till exempel:

 • I de nordiska nätverken inom barnonkologi för läkare/forskare (NOPHO) och sjuksköterskor (NOBOS) är jag verksam i NOPHO/NOBOS arbetsgrupp i etik (medlem 2008-fortfarande; ordförande 2014–2018) som syftar till att vara en nordisk kompetensgrupp som utvecklar och sprider kunskap och metoder för etiskt stöd inom barnonkologin.
 • Inom SIOP (Internationell organisation inom barnonkologin) har jag varit aktiv bland annat i styrgruppen för sjuksköterskegruppen (medlem 2015–2021; ordförande 2017–2109) och den vetenskapliga kommitteen (2019–2021). Vidare är jag aktiv i:
  • Specialistsjuksköterskor inom Världshälsoorganisationens Globala initiativ för barncancer (GICC)
  • Tidigare och nuvarande SIOP styrgruppen för sjuksköterskegruppen (2022-still)
 • Inom det europeiska nätverket inom klinisk etik (ECEN) är jag medlem som representant för Sverige och sedan 2019 medlem i styrgruppen.
 • International Grounded Theory Alliance (2020-fortfarande), grundande medlem, som organiserar webbseminarier och konferenser.

Intresseområden/kompetens: barnonkologisk omvårdnad/vårdvetenskap, interkulturell vård, global häsla, klinisk etik, kliniskt etikstödsarbete, kvalitativ metodologi, metoden grundad teori.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är vårdnära och syftar till att förbättra barncancervården. Jag disputerade 2008 med en avhandling om transkulturella vårdrelationer. I forskargruppen "Vårdvetenskaplig barncancerforskning" genomför vi forskning inom: interkulturell vård och klinisk etik.

Interkulturell vård inkluderar studier om hälso- och sjukvårdspersonalens, föräldrars och tolkars erfarenheter och huvudangelägenheter inom barncancervården. Resultaten handlar bl.a. om hinder för interkulturella vårdrelationer och hur de kan hanteras. Ett frågeformulär om kommunikation över språkbarriärer (CoLB-q) har utvecklats, översatts till de nordiska språken och används i en nordisk studie inom barncancervården.

Klinisk etik inkluderar studier om etiskt klimat och moralisk stress, samt om etikronder i vårdteamet och kliniskt etikstöd för vårdpersonal, patienter och föräldrar i barncancervården. Frågeformulär om det etiska klimatet (HECS-S) och moralisk stress (MDS-R) har, efter kulturell anpassning och översättning till de nordiska språken, använts i nordiska studier inom barncancervården. Vidare pågår forskning för att utvärdera en utbildning i att guida etikronder, samt att utvärdera specifika resultat av etikronder och effekterna på patientvården.

Klassisk grundad teori var metoden jag använde i min avhandling för att studera sociala beteendemönster och kärnvariabler i studierna inkluderar: Att visa sociala fasader i transkulturella relationer (Facading in trancultural relationships) och Att bevara det professionella lugnet (Protecting professional composure). Jag fortsätter att använda metoden Grundad teori och det gör även många av mina doktorander. Jag har även undervisat i klassisk grundad teori, handlett doktorander och fungerat som extern examinator (University of Cork, 2016). Jag har deltagit i flera Grundad teori-seminarier med Dr Barney Glaser och Grounded Theory Institute (Stockholm 2005, 2014; London 2006, 2007; New York 2009). Jag är också en av grundarna av International Grounded Theory Alliance.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar i interkulturell vård, klinisk etik metoden grundad teori och kvalitativ metodologi. Vidare, är jag ansvarig för den nationella utbildningen i "Barnonkologisk vård för sjuksköterskor" som genomförs i samarbete med uppdragsutbildningen vid KI och Barncancerfonden. Jag är även ansvarig för ett nordiskt utbildningsprogram i att guida etikronder i vårdteamet som genomförs av en nordisk arbetsgrupp i etik inom barncancervården i samverkan med Bert Molewijk från Amsterdam UMC, Nederländerna.

Utbildning

 • Medicine doktorsexamen inom pediatrisk vetenskap, KI, 2008.
 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (60 hp), KI.
 • Kurser i global/internationell hälsa (60 hp), Uppsala Universitet, 1995-2000
 • Universitets diplom i barnonkologisk vård (45 hp), Göteborgs Universitet, 2007.
 • Sjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- & sjukvård (120+30 hp), Vårdhögskolan i Stockholm, 1994.

Akademiska priser och utmärkelser

Tilldelas Nursing Leadership Award 2022 under konferensen för den internationella organisationen inom barncancer ”International Society of Paediatric Oncology” (SIOP).

I motiveringen nämns "betydande bidrag till barnonkologisk omvårdnad” och arbete globalt inom SIOP, liksom forskning och arbete med kliniskt etikstöd.