Om mig

Jag läser termin 10 på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet och tar examen i juni 2024. Vid sidan om studierna arbetar jag på röntgenkliniken vid Capio S:t Görans Sjukhus (25% kliniskt, 25% FoUUi) där jag även är ansvarig för att utvärdera effekterna av ett nytt arbetssätt på det akuta patientflödet mellan röntgen och akutmottagningen.

Min forskning berör principer för triagering av traumapatienter på sjukhus, med särskilt fokus på måttligt-svårt skadade geriatriska patienter.

Forskningsbeskrivning

I min nuvarande forskning undersöker jag varför äldre patienter med traumatiska skador i större utsträckning undertriageras på akutmottagningen jämfört med yngre patienter. Förhoppningen är att genom kartläggning av faktorer som påverkar över- och undertriage öka förståelsen för hur dessa patienter bör omhändertas vid ankomst till sjukhus. Vi undersöker även klinisk följsamhet till de nationella traumalarmskriterierna (Löf Säker Traumavård) och deras träffsäkerhet i att identifiera måttligt-svåra traumatiska skador hos äldre patienter efter lågenergivåld.

Projektarbeten för studenter

Inom ramen för min forskning har jag möjlighet att bihandleda examensarbeten i medicin på läkarprogrammet tillsammans med huvudhandledare Rebecka Rubenson Wahlin.

Studenter kan läsa mer här och kontakta mig via e-post vid intresse.