Olga Nilsson

Olga Nilsson

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Forskningen fokuserar på personer med diagnosen bukaortaaneurysm och faktorer som påverkar delaktighet och lärande hos denna grupp. Enligt svensk lagstiftning ska patienter ha tillräcklig kunskap för att möjliggöra delaktighet i vård och behandling men forskning har visat att det idag saknas enhetlig och lättillgänglig information för patienter och anhöriga. Studier har visat att vården inte tillgodoser de lärandebehov som finns hos personer med bukaortaaneurysm, samt att de upplever bristande stöd från vården.

Projekten avser att utvärdera effekten av en mobil applikation i kombination med sjuksköterskekontakt for lärande och stöd till personer med bukaortaaneurysm och deras anhöriga. Syftet är att minimera den negativa påverkan på livskvalitet och hälsa som diagnos och behandling kan utgöra, samt att stärka de drabbades möjlighet till delaktighet i vården. Projekten tros bidra till en ökad förståelse för patienters upplevelse av lärande och delaktighet i samband med vård och behandling av bukaortaaneurysm.