img_0579.jpg

Nina Andersson-Papadogiannaki

Adjunkt

Om mig

Jag arbetar sedan 2003 som adjunkt vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa (KBH) vid Karolinska Institutet och ansvarar där för Specialistutbildning för Sjuksköterskor, Barn och Ungdom. Vi samarbetar med sektionen för omvårdnad och delar på studenterna i vetenskaplig teori och metod och examensarbete/ magisteruppsatser. Dessutom läser alla studenter Omvårdnad inom Barnsjukvård på KBH och Hälsa samt Livsvillkor på sektionen för omvårdnad. Specialistutbildningen på KBH erbjuder också tre valbara kurser samt ett antal uppdragsutbildningar. Flera kurser är interprofessionella.

 

Att förena det pedagogiska arbetet med det kliniska har alltid varit ett av mina stora intressen och redan tidigt i min sjuksköterskekarriär ingick handledning av studenter i mitt ansvarsområde. Jag utbildade mig till lärare och kunde omsätta kunskaperna från lärarutbildningen när jag arbetade som sjuksköterska. Detta har innefattat att utveckla nya arbetssätt som exempelvis tvärprofessionella diagnosinriktade team i samband med att organisationen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus skapades. Jag var då ansvarig för projektet Kompetens samtidigt som jag arbetade som chefssjuksköterska/biträdande programchef på avdelning Q63 (spädbarnskirurgi och hjärtsjukdomar hos barn).

Arbetet i Kompetensgruppen ledde fram till att jag gjorde ett förslag till en ett- årig traineeutbildning för nyutexaminerade sjuksköterskor som pågick 1999-2004. Utbildningen byggde på den pedagogiska metoden Problembaserat lärande (PBL). Jag utvecklade metoden och anpassade den till en modifierad form som utgick från de fall och/eller situationer som traineesjuksköterskorna kom i kontakt med i deras praktiska verklighet under tiden som programmet pågick.

Ända sen jag började arbeta som adjunkt vid Specialistutbildning för Sjuksköterskor, Barn och Ungdom har jag strävat efter att utveckla möjligheterna till ämnesfördjupning hos de sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Detta arbete ledde fram till att jag tog initiativet till ett program för en interprofessionell Breddmagister inom Barns och Ungdomars Hälsa. Jag var huvudansvarig för genomförandet av programmet som pågick mellan 2004-2006. Ett syfte var att förena olika professioner (sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister, psykologer, idrottslärare etc) inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom med medellång utbildning för att uppnå det idag så aktuella peer-learning. Ämnesfördjupningen kunde studenterna välja individuellt, antingen genom att gå någon befintlig ämneskurs motsvarande 15 hp/ alternativt erbjöds studenterna individuella kursplaner utifrån valt område. Då samarbetade vi med ämnesexperter på doktors till professors nivå för att säkra kursernas kvalité. Breddmagistern ersattes med magister/ masterprogrammet Klinisk Medicinsk Vetenskap 2006 då Bolognaprocessen genomfördes vid Karolinska Institutet.

 

Ett stort problem i sjukvården är den stora bristen på sjuksköterskor i allmänhet och specialistutbildade sjuksköterskor i synnerhet. För att öka antalet specialistsjuksköterskor har Karolinska Institutet, i nära samarbete med barnsjukhusen i Stockholm och SLL startat två uppdragsutbildningar som ger magisterkompetens, Barn och Ungdom med inriktning mot Allmän Pediatrik och Barn och Ungdom med inriktning mot Neonatal omvårdnad. Dessutom pågår ett antal uppdragsutbildningar som syftar till att ge sjuksköterskor möjlighet till subspecialisering inom den högspecialiserade barnsjukvården. För närvarande pågår kurser inom: barnendokrinologi 15 hp, barnonkologi 30 hp och två interprofessionella (sjuksköterskor, poliser, socialarbetare) inom området barnmisshandel om vardera 7.5 hp. 

 

Under åren (2003-2010) skrev jag först min licentiatavhandling och sen doktorsavhandlingen med titeln ”Nurses in paediatric care: Competence, Professional Identity and research Utilization” som är i området medicinsk vetenskap men med tydlig pedagogisk inriktning.

 

Mina planer för framtiden är att fortsätta utveckla samarbetet mellan utbildning och klinik i strävan att utveckla sjuksköterskors kompetens i det dagliga arbetet. Att arbeta med och utveckla pedagogiska modeller i syfte att förbättra det interprofessionella arbetet är en framgångsfaktor för varje universitetssjukhus och lärosäte. Ett led i detta är den interprofessionella träning med specialistsjuksköterske- och läkarstudenter på KBH, som jag bidragit till.  Enligt min åsikt bör specialistutbildningen utvecklas och att UKÄ bedömt att vissa delar har bristande kvalité kan vara ett startskott på en sådan process. Jag är övertygad om att det är möjligt att anpassa specialistutbildningen för att motsvara den högspecialiserade kliniska verksamhetens behov utan att göra avkall på den akademiska nivån.

Styrelseuppdrag:

Ledamot i styrelsen för sällskapet barnavård vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Ledamot i styrelsen för Yrkeshögskolan, Barnspecialistundersköterskeutbildningen, Åsö Gymnasium.

Representant för specialistutbildningen Barn och Ungdom i FoUU-rådet vid barndivisionen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Ledamot i programrådet för specialistutbildningarna vid sektionen för omvårdnad

Ledamot i studiesociala kommittén för specialistutbildningarna vid sektionen för omvårdnad

Forskningsbeskrivning

Jag är bihandledare för en doktorand vid LIME i ett projekt med titeln ”Åldersspecifik web-baserad information som ska leda till delaktig och säker vård för barn och deras närstående”. Jag kommer att vara bihandledare för en doktorand som beräknas bli registrerad under hösten 2014 med ett projekt som handlar om ”Aspekter kring blodprovtagning på barn”. I båda projekten finns delarbeten som rör sjuksköterskans kompetens och interprofessionell samverkan. Jag är intresserad av att fortsätta med kompetens hos sjuksköterskor i barnsjukvård och vill gärna gå vidare med projekt som berör detta och gärna med inriktning mot interprofessionellt samarbete. Det har varit svårt att finna andra som forskar inom detta område, men jag försöker hitta möjliga forskargrupper i området. Jag deltar i ett nätverk med forskare och doktorander inom barnsjukvård. Detta nätverk samlar disputerade sjuksköterskor från Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barnsjukhuset. Vi träffas två gånger per termin och diskuterar forskning samtidigt med doktorandseminarier.

Vetenskaplig produktion Andersson N., Cederfjäll C., Klang B. (2004) The novice general nurses´ view of working in a paediatric setting: a Swedish experience. Nurse Education in Practice 5, 191-197.

Andersson N., Cederfjäll C., Jylli L., Nilsson Kajermo K., Klang B. (2007) Professional roles and research utilization in paediatric care: Newly graduated nurses´ experiences. Scandinavian Journal of Caring Sciences 21, 91-97 Andersson N., Jylli L., Nilsson Kajermo K., Klang B (2007) Nurses in paediatric care: Self-reported professional self and perceived research utilization. Scandinavian Journal of Caring Sciences 21 (4) 426-33 Andersson N., Klang B., Petersson G (2012)Differences in clinical reasoning among nurses working in highly specialized paediatric care Journal of Clinical Nursing 21 (5-6) 870-890

 

Utbildning

Sjuksköterskeexamen 1977, Specialistutbildning i Barn och ungdom 1983, Vårdlärarexamen1988, Medicinsk Etik 1993, Vårdpedagogik1993 och 2001, Meningsskapande kommunikation och kunskapsbildning 2008, Licentiat i Medicinsk vetenskap 2006, Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap 2010.

Akademiska priser och utmärkelser

1:a pris för bästa poster vid 1st Nurse Education International Conference 14-16/5, 2006, Vancouver, Canada Stora Karolinapriset år 2000 för bästa utbildningsinsats (delat med Inga-Lill Wallin)