Privat foto, Nelli Kalnak

Nelli Kalnak

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är specialistlogoped med klinisk erfarenhet från framförallt högspecialiserad barnsjukvård, men har även arbetat inom kommunala resursteam och i statliga integrationsprojekt. Min kliniska specialisering omfattar beteende- och utvecklingsrelaterade tillstånd (på engelska: Neurodevelopmental disorders) hos barn och ungdomar. Jag är särskilt kunnig inom flerspråkig barnlogopedi. 

Jag har ett starkt engagemang i tvärprofessionellt teamarbete kring utredning av barns utvecklings- och beteendestörningar. Mitt intresse för klinisk metodutveckling har resulterat i metoder för logopedisk handledning av personalgrupper inom specialskolor, metod för kommunikativ coaching riktat till personal som arbetar med språksvaga barn, samt metoder för handledning i språklig stimulans till flerspråkiga föräldragrupper.

Jag är verksam som specialistlogoped på Logopedmottagningen vid Helsingborgs lasarett och som forskare på Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om utvecklingsrelaterad språkstörning hos barn och unga med särskilt fokus på kliniska markörer och ärftlighet. Särskilda intresseområden är differentialdiagnostik och kopplingar mellan språkstörning och andra tillstånd såsom exempelvis autism, ADHD, down syndrom och dyslexi. Jag disputerade vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa på Karolinska Institutet i oktober 2014 med avhandlingen Familiy history, clinical marker, and reading skills in children with Specific Language Impairment, under ledning av professor Hans Forssberg.

På Karolinska Institutet är jag huvudansvarig för två större forskningsprojekt. Det ena projektet är en randomiserad kontrollerad studie i vilken effekterna av intensiv läsintervention till barn med grav språkstörning är i fokus. Det andra projektet syftar till att undersöka olika aspekter av språkliga och sociala förmågor, samt psykisk hälsa hos unga vuxna som diagnostiserats med grav språkstörning i barndomen.

I ett samarbete med forskare vid Köpenhamns universitet är jag en av tre ansvariga för ett projekt som syftar till att undersöka prevalensen i Danmark för utvecklingsrelaterade språkstörningar och insatser till dessa individer över tid, samt till att undersöka genetiska markörer för språksvårigheter och språkstörningar.

I samarbete med Kajsa Lamm, doktorand vid Lunds universitet, har jag publicerat ett antal populärvetenskapliga artiklar om ätsvårigheter hos barn, även kallat Pediatric Feeding Disorder. Ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat att sprida kunskap om.

Pedagogiska meriter

Jag har en grundutbildning i högskolepedagogik, forskarhandledning och problembaserad inlärning (PBI) från Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande på Lunds universitet. Jag handleder magisteruppsatser i logopedi och studenter på distriktsjuksköterskeutbildningen vid Lunds universitet, tidigare även vid Karolinska Institutet. Jag är handledare till doktorand Marika Habbe vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa på Karolinska Institutet. 

Min erfarenhet av logopedisk undervisning gäller i första hand kliniska barnlogopediska ämnen vid Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. För närvarande är jag ansvarig kursledare i ämnet Muntlig kommunikation för doktorander vid Medicinska Fakulteten på Lunds universitet och Campus Helsingborg, samt i Muntlig kommunikation inom ramen för ST-läkarprogrammets kurser på Campus Helsingborg.