Om mig

Jag är disputerad sjuksköterska och biträdande lektor vid Avdelningen för Omvårdnad. Jag arbetar både med utbildning och med egen forskning.

Forskningsbeskrivning

Forskningsprojekt som jag driver

  • Symtomhantering, nutrition och fysisk aktivitet för äldre, sköra personer med hjärtsvikt- en randomiserad kontrollerad studie.
  • Utveckling och validering av enkät för mätning av törstbesvär för patienter med hjärtsvikt- internationellt samarbete.
  • Beskrivning av symtom och livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt i Sverige.

Tidigare och pågående forskning Den forskning jag arbetat med i min avhandling har ett särskilt intresse för symtomet törst hos patienter med hjärtsvikt. Detta undersöktes i avhandlingen med stöd av teorin ”The Theory of Unpleasant Symptoms (TOUS)”. TOUS har använts i studier för att öka kunskapen om symtom. Tre komponenter formar teorin: symtomet/en som individen upplever, faktorer som ger upphov till eller påverkar symtomet/en, samt konsekvenser av symtomupplevelsen. Teorin framhåller att dessa komponenter interagerar och påverkar varandra.

I min nuvarande forskning har jag vidareutvecklat en enkät som bedömer graden av törstbesvär och jag har undersökt enkätens validitet och reliabilitet för patienter med hjärtsvikt i internationellt samarbete mellan Sverige, Nederländerna och Japan. Enkäten har nu översatts till ett flertal olika språk världen över. I en internationell studie, med 10-15 olika länder, samlas nu data om törst och faktorer för först. En studie planeras med en intervention med syftet att förebygga och att lindra törstbesvär.

Jag har även tagit fram en enkät (PREM: patient reported experienced measurement) för att mäta patientens erfarenheter av vården på mottagning för patienter med pulmonell hypertension. Detta är en del i utvecklingen av vården för patienter med pulmonell hypertension, för att synligöra patienternas behov och stärka deras ställning i vården (SOU 2015:102). PREM enkäten har testats för validitet och reliabilitet. Vidare har jag tidigare arbetat med att undersöka symtom vid vätskebrist och vid intag av vätska hos friska yngre (20 år) och äldre (80 år) personer. Ett balanserat intag av vätska har en viktig betydelse för människans hälsa och särskilt viktig är vätskeintaget för den äldre personen.

Pedagogiska meriter

Jag är examinator i sjuksköterskeprogrammets första kurs där jag även undervisar om forskningsmetodik, sjuksköterskans profession och omvårdnadsvetenskap. Jag är även inriktningsansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet inom Medicinsk Vård och kursansvarig för en av kurserna i programmet, samt undervisar och handleder studenter i examensarbeteskursen på specialistnivå.

Utbildning

Leg sjuksköterska och kandidatexamen i omvårdnad, inriktning vård av patienter med hjärtsvikt. Doktor i medicin, inriktning omvårdnad, patienter med hjärtsvikt (2016).

Universitetspedagogik (2016).

Online Networked Learning (2020).

Doktorandhandledning (2020).

Ledarskap för forskargruppsledare (2022).

Fördjupning universitetspedagogik (pågående 2022-2023).