Om mig

Jag är biträdande lektor och enhetschef för enhet 2 vid Avdelningen för Omvårdnad. Som disputerad sjuksköterska arbetar jag också med forskning.

Forskningsbeskrivning

Forskningsprojekt som jag driver

 • Symtomhantering, nutrition och fysisk aktivitet för äldre, sköra personer med hjärtsvikt- en randomiserad kontrollerad studie.
 • Utveckling och validering av enkät för mätning av törstbesvär för patienter med hjärtsvikt- internationellt samarbete.
 • Beskrivning av symtom och livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt i Sverige.

Tidigare och pågående forskning Den forskning jag arbetat med i min avhandling har ett särskilt intresse för symtomet törst hos patienter med hjärtsvikt. Detta undersöktes i avhandlingen med stöd av teorin ”The Theory of Unpleasant Symptoms (TOUS)”. TOUS har använts i studier för att öka kunskapen om symtom. Tre komponenter formar teorin: symtomet/en som individen upplever, faktorer som ger upphov till eller påverkar symtomet/en, samt konsekvenser av symtomupplevelsen. Teorin framhåller att dessa komponenter interagerar och påverkar varandra.

I min nuvarande forskning har jag vidareutvecklat en enkät som bedömer graden av törstbesvär och jag har undersökt enkätens validitet och reliabilitet för patienter med hjärtsvikt i internationellt samarbete mellan Sverige, Nederländerna och Japan. Enkäten har nu översatts till ett flertal olika språk världen över. I en internationell studie, med 10-15 olika länder, samlas nu data om törst och faktorer för först. En studie planeras med en intervention med syftet att förebygga och att lindra törstbesvär. Jag har även tagit fram en annan enkät (PREM: patient reported experienced measurement) för att mäta patientens erfarenheter av vården på mottagning för patienter med pulmonell hypertension. Detta är en del i utvecklingen av vården för patienter med pulmonell hypertension, för att synligöra patienternas behov och stärka deras ställning i vården (SOU 2015:102).

Pedagogiska meriter

Jag är examinator i sjuksköterskeprogrammets första kurs om forskningsmetodik, sjuksköterskans profession och omvårdnadsvetenskap. Jag är även inriktningsansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet inom Medicinsk Vård och kursansvarig för en av kurserna i programmet, samt undervisar och handleder studenter i examensarbeteskursen på specialistnivå.

Utbildning

 • Leg sjuksköterska och kandidatexamen i omvårdnad, inriktning vård av patienter med hjärtsvikt.
 • Doktor i medicin, inriktning omvårdnad, patienter med hjärtsvikt (2016).
 • Grundläggande högskolepedagogik (2016).
 • Online Networked Learning (2020).
 • Doktorandhandledning (2020).
 • Ledarskap för forskargruppsledare (2021-2022).
 • Fördjupning i högskolepedagogik (2022-2023).
 • Framtidens Akademiska Ledare- FAL (pågående 2023-2024).