Skip to main content
monica_n.jpg

Monica Nyström

Lektor

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

  • Senior forskare i medical management vid Karolinska Institutet samt i psykologi vid Umeå universitet
  • Forskargruppsledare SOLIID (Sustainable Organizational Learning, Innovation, Improvement and Development in Health and Social services).

Forskningsbeskrivning

Organisationspsykologi och management inom vård och omsorg, med ett speciellt intresse för ledarskap, strukturer och processer som kan stödja uthållighet i organisatoriskt lärande, utveckling, innovation och kvalitetsförbättring.

Mitt forskningsområde arbets- och organisationspsykologi berör tre analytiska nivåer: individ (kognition, stress, motivation, beslutsfattande etc.), grupp (kommunikation, socialisation, ledarskap, grupputveckling etc.), organisation (strategi, struktur, kultur, makt, utveckling, produktion, arbetsmiljö etc.). Min forskning aspirerar därför på att använda en systemsyn med multipla analysnivåer för att undersöka komplexa organisatoriska fenomen.

Sedan 2007 har jag lett 15 projekt som fokuserat/r på organisatoriska strukturer och processer som underlättar uthålligt lärande, innovationsskapande, utveckling och förbättring, ofta inom stora, komplexa system eller organisationer inom vård och omsorgssektorn (6 projekt pågår 2018). De flesta baseras på aktionsorienterade angreppsätt och mixade metodansatser. De sker i samverkan med olika verksamhetsaktörer t.ex. Region Norrbotten, Sveriges kommuner och landsting, Västerbottens Läns Landsting, Sörmlands region, Socialstyrelsen, Skellefteå och Askersunds kommuner, samt med forskare från Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Göteborgs universitet. Jag deltar som forskare i ytterligare ett antal projekt: Styrning för Innovation (Vinnova) och Forskningsprogrammen CO-CARE och Value & Choice,  

Tidigare har jag deltagit i varierande typer av projekt t.ex. CHEPSAA, ett EU-finansierat projekt med syftet att förbättra hälsosystemen i fem afrikanska länder, ett AFA-finansierat projekt om kombinationen Lean och hälsofrämjande satsningar vid ett sjukhus samt följt nationella och regionala implementeringsstrategier vid fyra nationella storskaliga interventioner: Säker förlossningsvård; Bättre liv för sjuka äldre; Kvalitetsregistersatsningen samt den pågående nationella satsningen på Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Åren 2010-2012 var jag koordinator för ett internationellt forskarnätverk ”Organizational Culture and Quality Improvement research”. Utöver vetenskapliga artiklar har projekten även resulterat i svenska rapporter, böcker och bokkapitel t.ex. Organisationsutveckling och förbättringsarbete inom vården och Chefsuppdragets komplexitet i politiskt styrda organisationer (se nedan). Min avhandling från 2005 rörde den upplevda chefsrollen under förändringsperioder där en socialkonstruktivistisk och en rationell/kognitiv forskningsansats kontrasterades.

Sedan 1993 har jag varit involverad nationellt och internationellt i universitetskurser i arbets- och organisationspsykologi, ledarskapets psykologi, och organisationsutveckling och ledarskap - både för nyckelpersoner och chefer generellt och riktade mot chefer inom vård och omsorg. From hösten 2017 är jag ansvarig för den interna kursen Leading research projects för relativt nya forskare vid Karolinska Institutet. 

 

Finansiering

Vårdalstiftelsen; VINNOVA; VINNVÅRD (Konsortium: VINNOVA, Vårdalsstiftelsen, SKL, Socialdepartementet); Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V); Patientförsäkringen LÖF; Stiftelsen för Internationalisering av Högre utbildning och Forskning (STINT); EU- Fp7- Call for Africa; AFA Försäkring; Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Loading bibliometrics...