Om mig

Docent i hälso- och sjukvårdsorganisation och legitimerad psykolog med en journalistutbildning i botten. Verksam inom både forskning och utbildning på LIME där jag leder forskargruppen "Ledarskap i sjukvård och akademi". Disputerade 2012 på en avhandling om hur chefer på olika nivåer i sjukvården tar sin chefsroll i relation till läkarrollen – den egna eller andras.

Är sedan 2019 GUA på LIME och ingår institutionens ledningsgrupp samt krisledningsgrupp. Ingår också i styrgruppen för Programutvärderingar på grund och avancerad nivå (PUGA) - ett KI-övergripande projekt på uppdrag av kommittén för utbildning.   

 

 

Forskningsbeskrivning

I forskningen undersöker jag på olika sätt relationen mellan chefsrollens och professionernas ledarskap och hur sjukvårdens olika aktörer tillsammans på bästa sätt kan bidra till hälso- och sjukvårdens övergripande syfte – att erbjuda god, säker och jämlik vård till befolkningen. Var t ex huvudhandledare för Håkan Uvhagen som i sitt doktorandprojekt bland annat studerade sjukvårdens och akademins olika roller vid införandet av akademiska vårdcentraler i Stockholms läns landsting. Har under senare tid i samarbete med praktiker och forskarkollegor i Sverige och utomlands, bl a varit involverad i projekt inom följande områden: att leda sjukvård på vetenskaplig grund; hur vi kan organisera och leda vård över organisatoriska gränser för de mest sköra äldre; flerdelat ledarskap i sjukvården; chefers rolltagande i sjukhusens ledningsgrupper; betydelse av syfte och mening för sjukvårdens chefer och medarbetare; yngre läkares syn på ledarskap och management; betydelsen av kön och profession i akademiskt ledarskap; organisatoriska förutsättningar för läkares och läkarchefers arbetsmiljö; samarbete mellan läkare och sjuksköterskor.

Pedagogiska meriter

Har de senaste 20 åren föreläst, undervisat och handlett i ämnen som rör ledarskap och organisation på flera olika kurser och program (grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå) både inom KI och på andra universitet, samt i hälso- och sjukvården, både för chefer och medarbetare.

Var under flera år kursansvarig och är numera examinator för magisterutbildningen i Medical Management vid Karolinska Institutet (utbildningen erhöll omdömet ”hög kvalitet” vid Högskoleverkets granskning 2014) som riktar sig till chefer och blivande chefer i sjukvård, tandvård och omsorg. Är också examinator för ledarskapskurserna inom sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, samt inom Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU (KUSSK).

Ger sedan flera år tillbaka i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset en utbildning i ledarskap för AT-läkare där vi tillsammans med unga läkare undersöker och belyser vad som händer i mötet mellan den medicinska professionen och den organisatoriska kontexten, skillnaden mellan chefers ledarskap och det ledarskap som utövas i kliniska roller, vad vi vet om läkares arbetsmiljö, samt hur länkarna mellan medicin och management kan utvecklas.

Arbetar även sedan många år tillbaka med handledning för chefer i sjukvård och akademi. Har också handlett flera chefer i sjukvården på deras examensarbeten i Medical management fram till godkänd magisterexamen.

Akademiska priser och utmärkelser

Utsågs till Årets Ledarskapsfrämjare i Sjukvården (2014)

Ledamot i KIs Pedagogiska Akademi