Mattias Strand profile pic

Mattias Strand

Doktorand

Om mig

Jag är sedan 2016 doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap. Min huvudhandledare är docent Elisabeth Welch och mina bihandledare är docent Sanna Aila Gustafsson och professor Cindy Bulik vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Jag är också specialistläkare i psykiatri och arbetar som överläkare vid Transkulturellt Centrum i Stockholm.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt handlar om självvald inläggning som behandlingsverktyg för patienter med allvarlig ätstörningssjukdom. Självvald inläggning är en nydanande modell som innebär att patienter med långvarig psykisk sjukdom får möjlighet att på eget initiativ lägga in sig vid en avdelning för heldygnsvård under kortare perioder utan att behovet av vård ifrågasätts. Syftet med självvald inläggning är att öka patienternas medbestämmande i vården och att minska den totala slutenvårdskonsumtionen genom att stärka förmågan till tidigt hjälpsökande. Självvald inläggning har använts inom psykiatrin i Norge och Nederländerna i över tio år med lovande resultat. Modellen har lett till ökad patientdelaktighet, en bättre förmåga att hantera den egna sjukdomen och vardagen samt minskade vårdtider inom slutenvården. Sedan 2014 erbjuds självvald inläggning för första gången till patienter med ätstörningssjukdom vid Stockholms centrum för ätstörningar. Mitt doktorandprojekt syftar till att ta reda på om självvald inläggning kan vara ett verksamt behandlingsverktyg för patienter med ätstörning, att utvärdera hur deltagarnas vårdkonsumtion och sjukdomsutveckling påverkas samt att belysa de övergripande hälsoekonomiska aspekterna av självvald inläggning.

Loading bibliometrics...