Mats Ulfendahl

Mats Ulfendahl

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag började läsa medicin vid KI 1981, disputerade vid Institutionen för fysiologi 1989 och blev 1991 docent i fysiologi. Rekryterades 1997 till ÖNH-kliniken (Karolinska Sjukhuset) för att bygga upp klinikens forskningslaboratorium. Var under åren 2002-2010 också föreståndare för Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska Institutet. Blev 2004 professor i experimentell audiologi och otologi. Initierade och var fram t.o.m. 2009 föreståndare för ett s.k. FAS-Centrum och ett 10-årigt forskningsprogram fokuserat på hörsel och hörselproblem i arbetslivet. Satt 2007-2009 i Ämnesrådet för Medicin vid Vetenskapsrådet. Under perioden 2010-2015 huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet. Ledde bl.a. en trans-europeiskt samarbetsstruktur kring forskning om antibiotikaresistens, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (ordförande 2010-2016). Varit ledamot i Rikssjukvårdsnämnden, SBUs nämnd, Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister, Nationella styrgruppen för ALF-avtalet m.m. I samband med att jag blev huvudsekreterare flyttade min grupp tillbaka till Campus och anknöts till Institutionen för Neurovetenskap. Var 2016-2017 ordförande i en internationell expertpanel som på Europeiska Kommissionens uppdrag genomförde en utvärderingen av The European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP). Medlem av internationella expertpaneler för utvärdering av The Canadian Institutes for Health Research (CIHR; 2016-2017) och The Human Frontier Science Program (HFSP; 2017-2018). Sedan 2016 ordförande i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) och ordförande i Delegationen för forskning vid Svenska Läkaresällskapet. Blev 2017 ordförande i Forskningsinstitutet Hörselbron AB, en icke-vinstdrivande organisation som bl.a. ansvarar för ett unikt kvalitetsregister för hörapparater. Medförfattare till en svensk lärobok i fysiologi som utkom i sjätte upplagan våren 2017.

Forskningsbeskrivning

Min forskning rör hörselsystemet, främst hörselorganets funktion och hur det påverkas av skador. Mitt avhandlingsarbete handlade om sinnescellerna i innerörat och grunden för deras motila eller kontraktila egenskaper. Jag inledde ett intensivt samarbete med en forskargrupp vid Columbia University i New York (Associate Research Scientist där 1989-90) för att studera det intakta hörselorganets rörelsemönster. Vi utvecklade en in vitro-modell av marsvinets inneröra och använde laserinterferometri för att mäta mycket små rörelse utlösta av ljudstimulering (metoden satte vi senare upp på ÖNH-klinikens forskningslaboratorium). Vi kunde visa att hörselcellerna har en avgörande betydelse för hörselorganets rörelser och därmed för hörselsystemets känslighet. Min forskargrupp studerade också de mekaniska egenskaperna hos enstaka hörselceller, bl.a. med atomkraftsmikroskopi. Vi har exempelvis visat att cellernas mekaniska egenskaper förändras efter bullerexponering, något som kan förklara temporär hörselnedsättning. Vi använde också konfokalmikroskopi och avancerad bildanalys för att direkt visualisera hörselorganet och hur det påverkas av ljud. Vi gjorde de första konfokalmikroskopiska observationerna av innerörat i ett levande marsvin. Efter att jag flyttade till Karolinska Sjukhuset kom min forskning att alltmer handla om uppkomsten av hörselskador och hur dessa kan motverkas. Vi har framför allt arbetat med en djurmodell, där vi direkt med evoked potentials (hjärnstamsaudiometri) kan följa hur hörselförmågan påverkas av olika interventioner. Ett flertal studier (bl.a. i två nyligen avslutade EU-projekt) har handlat om effekten av neurotrofiner men också antioxidanter och helt nya substanser. 

Akademiska priser och utmärkelser

Erhöll Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersutmärkelse 2016 och blev i november 2016 odontologie hedersdoktor vid Malmö Högskola. Tilldelades 2001 Petrus och Augusta Hedlunds jubileumspris på fyra miljoner kronor. Gästprofessor vid Anhui Medical School (Hefei, Kina) 2000.