Maria Södersten

Maria Södersten

Professor, adjungerad

Om mig

Är adjungerad professor vid Enheten för logopedi och anställd på Karolinska universitetssjukhuset vid Funktionsområde Logopedi som kliniskt verksam logoped och Fou-ansvarig.

Mitt huvudsakliga intresseområde inom logopedi är utredning och behandling av patienter med olika typer av röststörningar samt utvärdering av olika behandlingsinsatser såsom röstterapi och röstförbättrande kirurgi. Jag disputerade 1994 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Vocal fold closure during phonation - physiological, perceptual, and acoustic studies”. Var Fulbright stipendiat vid Columbia University i New York 1983-1984, blev docent vid KI 2006 och professor vid KI 2019.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområden

Forskningsområdet ”Röst och tal hos personer med könsdysfori” innefattar flera projekt. Ett är en prospektiv kontrollerad behandlingsstudie av transkvinnor, d v s personer som tilldelats manligt kön vid födseln och identifierar sig som kvinnor. Många av dessa kvinnor behöver feminiserande röstbehandling så att rösten stämmer med deras könsidentitet. Studien pågår i samarbete med forskare vid LaTrobe University i Australien. Syftet är att undersöka effekten av röstbehandling och identifiera prediktorer för goda behandlingsresultat. Andra projekt inom området är att utveckla frågeformulär för såväl transkvinnor som transmän. Studier om testosterons inverkan på stämband och röst pågår i samarbete med Med dr Ulrika Nygren och professor Agneta Nordenskjöld. 

Inom området ”Arbetsrelaterade röststörningar och röstergonomi” studeras röstanvändning med en bärbar röstmätare som kan mäta talarens röstaktivitet samt nivån på ljuden i omgivningen under en veckas tid. Röstdata lagras i en databas ur vilken samvariationen mellan röstanvändning, bullernivå och självupplevda röstbesvär kan analyseras. Resultat har presenterats bl a i en avhandling av Annika Szabo Portela (2017). Den bärbara röstmätaren används också i Joakim Körner Gustavssons avhandlingsprojekt i vilket patienter med Parkinsons sjukdom ingår. Dessa patienter har ofta mycket svaga röster och i projektet testas en taktil återkopplingsfunktion för att hjälpa patienterna att tala starkare.

Utveckling av ny teknologi för inspelning och analys av röst och tal behövs för att säkra modern evidensbaserad röstanalys i framtiden. Flera initiativ har tagits till kliniska och standardiserade internationella riktlinjer men ännu finns inte konsensus kring vilka mätningar som är helt nödvändiga och vilka ”minimum standards” som behövs för olika röststörningsdiagnoser. Det planerade projektet leds av professor Sten Ternström vid KTH och innefattar tre faser: inventering, framtagande av prototyper och implementering.

Utbildning

Undervisningsområde

Har kursansvar för ”Voice Disorders” (6 hp) och Medicine 5 (4.5 hp) på logopedprogrammet vid KI. Är lärare/handledare för studenter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Har haft kursansvar för många fristående kurser på avancerad nivå. De senaste är ”Voice and speech in transsexual individuals – assessment and intervention” (7.5 hp) och ”Röststörningar och röstergonomi” (7.5 p). Handleder regelbundet examensarbeten på logopedprogrammet och masterarbeten i logopedi och är varje år examinator. Är för närvarande bihandledare för logoped Joakim Körner Gustafsson och planerar för ytterligare doktorander. Deltar i lärarutbyten inom ERASMUS-programmet med University of Sheffield i England, Köpenhamns universitet i Danmark och Åbo Akademi i Finland. Var nyligen gästprofessor vid universitetet i Tammerfors.

Loading bibliometrics...