Om mig

Leg sjuksköterska med en specialistutbildning inom operationssjukvård. Jag har varit kliniskt verksam fram till HT 2016 då jag påbörjade forskarutbildningen på KI.

Jag har två magisterexamina inom medicinsk vetenskap och medicinsk pedagogik. Mina examensarbeten berörde klinisk utbildning i sjuksköterske- resp. operationssjuksköterskeprogrammet. De handlade om: nyligen utexaminerade operationssjuksköterskors uppfattningar om klinisk handledning i operationssjuksköterskeutbildning (en kvantitativ enkätstudie) och sjuksköterskestudenters upplevelser av hur en VFU-placering på en studentenhet tidigt i utbildningen påverkat lärande senare i programmet (en kvalitativ intervjustudie).

Jag tillhör forskargruppen I-CARE som fokuserar på Interaktion, Informations- och kommunikationsteknologi (IKT), Innovation, Intervention, och Implementering.

Forskningsbeskrivning

Projekt: Värdet för patienten och vården av en interaktiv IT-plattform för tidig bedömning och hantering av självskattade symptom och besvär i samband med behandling för cancer – en randomiserad kontrollerad studie.

Planerade studier inom projektet är inriktade på symptombörda, livskvalité, egenvårdsförmåga, delaktighet, återhämtning och sjukvårdskostnader.

Preliminär tidpunkt för disputation VT 2023