marie_2009.jpg

Marie Östlund-Iwarzon

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Marie är leg. sjuksköterska sedan 1981. Disputerade 2009 vid KI med avhandlingen: "Kronisk intestinal pseudo-obstruktion och enteral dysmotilitet: Aspekter på patienters vårdbehov, förutsättningar och livskvalitet". Avhandlingens fokus var att möjliggöra en reducering av vårdbehov, sjukvårdskonsumtion och kostnader genom att öppna en specialistdagvård med interprofessionellt team, en interventionsstudie. Vidare studerades hälsorelaterad livskvalitet och känsla av sammanhang hos ovan nämnda patientgrupp.

Ingår i professor Ann Langius-Eklöf och docent Yvonne Wengströms forskargrupp, vid sektionen för Omvårdnad samt i professor Greger Lindbergs forskargrupp vid Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Marie är universitetslektor sedan 2011 vid sektionen för Omvårdnad. Uppdraget inom utbildning har sedan 2009 varit som kursansvarig lärare för Examensarbete, 15 Hp inom Klinisk Medicinsk Vetenskap och examinator på grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet, termin 3 samt examinator för Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Har mångårig erfarenhet av att både handleda och examinera examensarbete på såväl grund- som avancerad nivå. Vidare är Marie anknyten till Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge både som samarbetspartner och examinator inom uppdragsutbildning men även olika pedagogiska projekt.

Angelägna frågor: En utmaning är att utbildningarna vid KI ligger i framkant utifrån behov av vård, omvårdnad och behandling som en storstadsbefolkning behöver och att utbildningarna är anpassade till högspecialiserad vård, en annan utmaning är att forskningsanknyta såväl teoretiska moment som kliniska moment. Vidare  är det angeläget att vidare utveckla samarbetsformer mellan KI och olika avnämare för att finna nya arenor för studenter och universitetslärare att verka inom.

Forskningsbeskrivning

Doktorandprojekt:

”Ablation- och pacemakerbehandling av förmaksarytmier och dess påverkan på sjukvårdskonsumtion, livskvalitet och livssituation. Retrospektiva och prospektiva studier med jämförelse mellan män och kvinnor”

Doktorand: Carina Carnlöf, leg. sjuksköterska

Huvudhandledare: Per Insulander, med. dr.

Bihandledare: Marie Iwarzon, med. dr.

Bihandledare: Fredrik Gadler, docent