Verksamhetschef enheten för undervisning och lärande (UoL), pedagogisk kompetesutveckling och stöd, bitr ordf Bg kvalitet, utveckling kvalitetssystem utbildning, projektledare lärandemiljöer, fysiska och vituella miljöer som stimulerar lärande, kursansvarig  för kurser i kvalitetsutveckling, PhD, Lektor

Maria Watter

Verksamhetschef

Om mig

Leg biomedicinsk analytiker (2002) och disputerat i medicinsk biokemi (2007). Är programdirektor för biomedicinska analytikerprogrammet sedan 2011 och biträdande avdelningschef för avdelningen för klinisk kemi vid institutionen för laboratoriemedicin sedan 2014. Har undervisat i och ansvarat för olika kurser sedan 2007 och nu senast för en interprofessionell kurs i kvalitet och kvalitetsutveckling. Har läst flertalet kurser i pedagogik samt även pedagogiskt ledarskap och ledarskap (bland annat försvarets utbildning för grupp och ledare (UGL)). Har under åren fokuserat på utbilningskvalitet och arbetat med att utveckla former för koppling mellan utvärdering och utveckling inom kurser och utbildning. Just nu fokuserar jag på utveckling av samarbete och ledarskap inom biomedicinska analytikerprogrammet.

Brinner för frågor kring utbildningskvalitet och ledarskap. Intresset för utbildningskvalitet startade redan som student och har utvecklats i olika uppdrag genom åren. Bland annat har arbetet med UKÄs senaste kalitetsutvärdering lett till både en praktisk och teoretisk fördjupning inom området. Hur når vi den där ultimata utbildningskvaliteten vi alla jobbar för? Resurserna är ändliga och studenterna många och ändå får jag känslan att möjligheterna är oändliga...

Värderingar

Det här tror jag på:

  • Att vi gemensamt kan nå extraordinära framgångar samtidigt som vi får  kompetenta, kreativa och glada medarbetare om vi i samarbete ger varje medarbetare möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Då kan vi samarbeta mot våra  gemensamma mål.
  • Varje students lika rätt till en utbildning av hög kvalitet (med en utbildning som på bästa möjliga sätt stöttar studenters lärande och svarar mot framtidens kompetensbehov).

Angelägna frågor

  • Utveckla tydliga processer för utvärdering och verksametsutveckling (viktigt av många anledningar men särskilt viktigt nu i och med  ny organisation för utbildning och ny form för kvalitetsutvärdering från UKÄ där fokus ligger på universitetens interna kvalitetssäkring)
  • Stärka samarbetet mellan KIs olika utbildningsprogram (att här och där uppfinna ett gemensamt hjul istället varsitt har potential att stärka varje enskild verksamhet samtidigt som det interprofessionella samarbetet kan utvecklas)
  • Stärka lärarrollen (det är i alla våra lärares olika lärandeaktiviter som möjligheter till lärande skapas och centralt för kvaliteten i vår utbildning är därmed att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra lärare).

Forskningsbeskrivning

Obalanser eller rubbningar i metabolismen av fettsyror får stora konsekvenser för hälsan så som hjärt- och kärlsjukdom, fetma eller diabetes. Det finns även en rad mer sällsynta sjukdomar som påverkar lipidmetabolismen som orsakas av olika genetiska defekter i något av alla de enzymer som är involverade i lipidmetabolismen.

Acyl-CoA tioesteraser är en grupp enzymer som katalyserar hydrolysen av acyl-CoA till fria fettsyror och fritt coenzym A och har därigenom en regulatorisk roll i lipidmetabolismen. Denna aktivitet återfinns i alla cellorganeller, från cytosol till mitokondrier och peroxisomer. Den fysiologiska funktionen för dessa olika enzymer är ännu inte helt känd utan kan endast postuleras utifrån dess cellulära lokalisation, aktivitet, vävnadsuttryck och reglering. Karakterisering av dessa enzymer är därmed viktigt och har varit mitt fokus i forskningen.

Utbildning

Medicine doktorsexamen inom medicinsk biokemi, KI, 2007

Biomedicinsk analytikerexamen och kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, KI, 2002