Maria Södersten

Maria Södersten

Adjungerad professor

Om mig

Är adjungerad professor vid Enheten för logopedi och anställd på Karolinska universitetssjukhuset vid Medicinsk Enhet (ME) Logopedi som kliniskt verksam logoped.

Mitt huvudsakliga intresseområde inom logopedi är utredning och behandling av patienter med olika typer av röststörningar samt utvärdering av olika behandlingsinsatser såsom röstterapi och röstförbättrande kirurgi. Jag disputerade 1994 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Vocal fold closure during phonation - physiological, perceptual, and acoustic studies”. Var Fulbrightstipendiat vid Columbia University i New York 1983-1984, blev docent vid KI 2006 och professor vid KI 2019.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområden

Forskningsområdet ”Röst och tal hos personer med könsdysfori” innefattar flera studier. En är en prospektiv behandlingsstudie av transkvinnor, d v s personer som tilldelats manligt kön vid födseln och identifierar sig som kvinnor. Många av dessa kvinnor behöver feminiserande röstterapi som del av könsbekräftande behandling så att rösten stämmer med deras egen upplevda könsidentitet. Arbetet pågår i samarbete med forskare vid LaTrobe University och Monash Center Gender Clinic i Australien och vid Karolinska Institutet (ME logopedi och Anova) och benämns LUKIMON-projektet. Syftet är att undersöka resultat och effektivitet av röstbehandling samt identifiera prediktorer för goda behandlingsresultat. Resultaten baseras på patientrapporterade uppgifter från bl a frågeformuläret Transwomen Voice Questionnaire, hur lekmän uppfattar rösterna och olika akustiska mått av relevans för patientgruppens röster. Lyssnarbedömningen när lekmän bedömer rösterna görs som ett masterarbete. Andra studier inom området är att utveckla frågeformulär för såväl transkvinnor som transmän med syfte att få lämpliga instrument för utvärdering av behandlingsinsatser. Ett pågående doktorandprojekt vid Umeå Universitet, i vilket jag är bihandledare, har fokus att studera uppfattningar av femininitet och maskulinitet i rösten bland transpersoner med könsdysfori. 

Utveckling av ny teknologi för inspelning och analys av röst och tal behövs för att säkra modern evidensbaserad röstanalys i framtiden. Flera initiativ har tagits till kliniska och standardiserade internationella riktlinjer men ännu finns inte konsensus kring vilka mätningar som är helt nödvändiga och vilka ”minimum standards” som behövs för olika röststörningsdiagnoser. Det planerade projektet leds av professor Sten Ternström vid KTH och innefattar tre faser: inventering, framtagande av prototyper och implementering. En studie pågår som masterprojekt om att ta reda på reliabilitet och validitet för mätning av suglottalt tryck.  

Utbildning

Undervisningsområde

Har kursansvar för ”Voice Disorders” (6 hp) och Medicine 5 (4.5 hp) på logopedprogrammet vid KI. Är lärare/handledare för studenter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Har haft kursansvar för många fristående kurser på avancerad nivå. Handleder regelbundet examensarbeten på logopedprogrammet och masterarbeten i logopedi och är varje år rättande lärare för flera uppsatser. Är för närvarande bihandledare för logoped Jenny Holmberg och planerar för ytterligare doktorander. Deltar i lärarutbyten inom ERASMUS-programmet med University of Sheffield i England, Köpenhamns universitet i Danmark och Åbo Akademi i Finland. Var gästprofessor vid universitetet i Tammerfors 2018.