Om mig

Jag är lektor och docent i vårdvetenskap vid sektionen för omvårdnad. Här arbetar jag med lika delar forskning och utbildning.

Forskningsbeskrivning

Forskningsprogram: ”Hälsa och lidande i patientens värld”

Gemensamt för den forskning jag utvecklar är att den är vårdvetenskapligt förankrad och har ett särskilt intresse för vårdandets etiska och existentiella frågor samt patientens perspektiv, upplevelser och lindring av lidande. Omsorgsperspektivet (caringperspektiv) i forskningen innebär ett teoretiskt - kliniskt fokus där empirin i vård- och patientkontext utgörs av patientens situation som patient och människa. Vårdandet studeras då med denna utgångspunkt. Det är patientens hälsa och lidande som utgör bärande begrepp och intresse i såväl forskning som utbildning.

Jag ingår i forskargruppen Integrativ vård och leder gruppen tillsammans med docent Torkel Falkenberg. I forskargruppen finns postdocs och doktorander.

Varierande kliniska miljöer för forskningsprojekten har varit; vård vid bröstcancer, antroposofisk vård, levd erfarenhet av utmattningssyndrom, av cancervård samt omsorg efter katastrofer (efter Tsunamin 2004). Vidarkliniken i Järna har varit samarbetspartner i flera projekt. Jag har sedan starten en anknytning till ”Integrative Care Science center” och samarbetar med forskare inom integrativ vård. Till vår förvåning lades Vidarklinikens verksamhet ner 2019.

Sedan 2014 är den kliniska forskningen förlagd till ett flertal kliniker för rehabilitering av patienter med långvarig smärta och utmattning i Stockholm och Östergötland, samt i ett samarbete med en stor akutklinik i Stockholm.

Forskningen har en ontologi i vårdande (caring), en etik som strävar till det goda för patienten och en epistemologi med inriktning på tolkning och förståelse.

I en lärobok; ”Vårdande som lindrar lidande, etik i vårdandet” (Arman & Rehnsfeldt 2006), sammanfattade jag och min kollega Arne Rehnsfeldt den pågående teoribildning inom lindrat lidande genom vårdande som vi kommit fram till då.

I boken ”Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik” (Wiklund Gustin & Bergbom (red) 2012), har jag bidragit med ett kapitel om begreppet ”Lidande”.

Läroboken ”DEF - Det Existentiella Förbandet. Existentiellt omhändertagande efter katastrof” (Arman & Rehnsfeldt 2012), utvecklar en praktisk och teoretisk handlingsmodell för medmänskligt omhändertagande och bygger empiriskt på den forskning vi gjort med personer som drabbades av Tsunamin 2004.

Aktuella forskningsprojekt

Ett urval av aktuella pågående forskningsprojekt:

Ett kvinnligt lidande – kvinnors berättelser från rehabilitering för långvarig smärta och utmattning

Existentiell hälsa i berättelser om rehabilitering i integrativ vård från patienter med långvarig smärta

Existentiella frågeställningar relaterade till mätning av telomerlängd hos patienter med långvarig smärta i olika vårdformer

Hälsa och lidande som existentiella uttryck – språk och metaforer. Utveckling av en skala för dialog och självskattning av lidande

Betydelsen av patienters föreställningar; Underlättande och hindrande föreställningar hos personer med långvarig smärta.

Träning med mindfulness för empati och medkänsla (compassion) – en väg till hälsa för vårdare i akutsjukvård” – utprövning av intervention.

 

Pedagogiska meriter

Böcker

Rehnsfeldt, A., & Arman, M. (Eds.). (2020). Klinisk vårdvetenskap. Vårdande på teoretisk grund. Stockholm: Liber.

Arman, M., Ekebergh, M., & Dahlberg, K. (Eds.). (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber.

Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2012). DEF - Det Existentiella Förbandet. Existentiellt omhändertagande efter katastrof. Stockholm: Liber.

Arman M., & Rehnsfeldt, A. (2006) Vårdande som lindrar lidande – etik i vårdandet. Stockholm: Liber.

Frank, Å., Grahn, A., Rundqvist, E., & Arman, M. (2008). Bröstcancer, levd erfarenhet och fakta: ICA bokförlag.

Bokkapitel

Arman, M. (2020). Medlidande och empati - reflektion om möten i hälso- och sjukvården. In A. Rehnsfeldt & M. Arman (Eds.), Klinisk vårdvetenskap. Vårdande på teoretisk grund (pp. 102-136). Stockholm: Liber.

Arman, M. (2019). Vårda för att lindra lidande. In M. Werner, U. & E. Bäckryd (Eds.), Akut och cancerrelatierad smärta. Stockholm: Liber.

Rehnsfeldt, A., & Arman, M. (2014). Långsiktigt omhändertagande i katastrofer på klinisk vårdvetenskaplig grund. In H. Alsvåg, O. Förland & F. Jacobsen (Eds.), Rom for omsorg?  (pp. 209-221). Bergen: Fagboksforlaget.

Arman, M. (2012 och 2017). Lidande. In L. Wiklund Gustin & I. Bergbom (Eds.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (pp. 185-197). Lund: Studentlitteratur.

Arman, M. (2010). Vårda för att lindra lidande. In M. Werner & I. Leden (Eds.), Smärta och smärtbehandling (2 ed.). Stockholm: Liber.

Rehnsfeldt, A., & Arman, M. (2003). Livsförståelseetik. In K. Eriksson & U. Lindström (Eds.), Gryning II, Klinisk vårdvetenskap. Vasa: Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi.

Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2003). Vittnesbördet som etisk grund i vårdandet. In K. Eriksson & U. Lindström (Eds.), Gryning II, Klinisk vårdvetenskap. Vasa: Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi.

 

Utbildning

Leg sjuksköterska,
Leg. barnmorska,
Magister i omvårdnad,
Doktor i hälsovetenskap, inriktning vårdvetenskap, PhD (2003),
Docent i vårdvetenskap, KI (2007).