Forskningsbeskrivning

Forskargrupp Thoraxkirurgi

Depression och hjärtkirurgi

Hjärt-kärlsjukdom och depression är två av våra stora folksjukdomar. Depressiva symptom är förenat med utveckling och försämring av ischemisk hjärtsjukdom och ökad risk för död. Vår forskning syftar till att bättre förstå betydelsen av depression för prognos efter hjärtkirurgi genom att använda epidemiologiska metoder och sammanlänka kliniskt relevant information från flera nationella hälsodataregister. Målsättningen är att genom ökad kunskap bidra till förbättrad överlevnad och minskad sjuklighet hos patienter med depression som genomgår hjärtkirurgi.

Utbildning

2019 Post doc, Karolinska Institutet

2016 Med dr, Karolinska Institutet

2012 Magisterexamen, omvårdnadsvetenskap, Mälardalens Högskola 

2011 Kandidatexamen, omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet Högskola

1994 Sjuksköterskeexamen, leg sjuksköterska inriktning operationssjukvård, Hälsohögskolan, Jönköping