Portrait of Magnus Wickman, photo credit Ulf Sirborn.

Magnus Wickman

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Utveckling av allergisjukdom bland barn och ungdomar

Sedan slutet av 80-talet pågår arbete med att dels kartlägga förekomsten av olika allergisjukdomar i landet och förändringar över tid, allergisjukdomars naturliga förlopp och riskfaktorer avseende dessa. Forskningen kan beskrivas som kliniskt inriktad, dvs patientnära och med möjligeter till direkt implementering i den unga befolkningen.

Forskningen utgår från en födelsekohort bland barn som startades 1994. Studien fick namnet BAMSE (Barn, Allergi, Miljö, Stockholm, en Epidemiologisk studie) Studien kom att inkludera drygt 4000 nyfödda barn samtliga boende i Stockholm. Upprepade uppföljningar har skett inkluderande undersökningar och provtagningar, och den senaste som avslutades 2012 då barnen, numera ungdomar, var 16 år och med fortsatt hög svarsfrekvens (78%). Områden som har belysts är tidiga exponeringsfaktorers betydelse för utveckling av allergi, allergisnuva, eksem och astma samt lungfunktion.

Faktorer som studerats har varit ärftlighet inklusive genetiska markörer, tidiga infektioner och kostfaktorer inklusive bröstmjölk, luftföroreningar såsom exponering för tobaksrök, luftföroreningar från inomhusmiljön och biltrafik. Betydelsen av tidig exponering för allergen har också studerats. Stor vikt har lagts vad gäller skillnader mellan kön och socio-ekonomiska faktorer.

Allergisk sensibilisering och födoämnesallergi

Vi forskar även på hur allergisk sensibilisering förändras i relation till uttryck för allergisjukdom, inte minst mot allergen mot olika födoämnen och då i synnerhet jordnötter och olika trädnötter. Vi belyser detta område dels utifrån data utgående från BAMSE-studien, dels i samarbete med Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm där vi använder oss av rent kliniska material. Vi använder oss av en högteknologisk metod för att mäta förekomst av allergiantikroppar i serum, vilket medfört att vi nu kan studera 140 proteinmolekyler från växt- och djurlivet och deras roll i bildandet av allergiantikroppar.  

Samarbete pågår med olika forskargrupper inom KI kopplade till Centrum för Allergiforskning, Stockholms Universitet samt forskare i Norge, Tyskland, Hollan, England, Irland och Spanien. BAMSE har ingått i 5 större EU projekt (AirAllerg, GA2LEN, GABRIEL, ENRIECO och MeDALL). Forskargruppen består av läkare, sjuksköterskor, biomedicinsk analytiker, datasamordnare/databashanterare och statistiker.

Utbildning

MD, PhD

Akademiska priser och utmärkelser

Svenska Föreningen för Allergi, stora priset 2012