MagnusHelgesson

Magnus Helgesson

Biträdande lektor

Om mig

Jag har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap samt en kandidatexamen i nationalekonomi och arbetar i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp kallad Mente, som leds av Ellenor Mittendorfer-Rutz, på avdelningen för försäkringsmedicin. Jag försvarade min avhandling med titeln  ”Arbetslöshet och sjukskrivning i ung ålder och associationer med framtida hälsa och arbete” i mars 2015. Avhandlingen handlade om sambandet mellan perioder av långtidsarbetslöshet respektive långtidssjukskrivning och senare arbetsmarknadsanknytning och död.

Forskningsbeskrivning

Jag är sedan 1 januari 2018 projektledare för ett treårigt forskningsprojekt, ”De mest sjukskrivna - Vilken roll spelar kombinationen av fysiska och psykosociala belastningar för sjukfrånvaro bland anställda inom vård och omsorg?” som är finansierat av AFA Försäkring. Sedan början av 2000-talet har sjukfrånvaron i vård- och omsorgssektorn ökat kraftigt, och då särskilt långa sjukfall med en psykiatrisk diagnos. Långa sjukskrivningar leder ofta till att de drabbade slutar förvärvsarbeta. Det är kostsamt både för samhället och för individen själv. Projektet avser att identifiera såväl specifika såväl som kombinationer av fysiska såväl som psykosociala arbetsmiljöfaktorer som har samband med sjukfrånvaro bland personal inom vård och omsorg.

Jag är från den 1 februari 2019 även projektledare för ett fyraårigt projekt,  ”Hyperaktivitetsstörningar bland unga vuxna inom privat sektor – hur påverkar diagnos och medicinering senare arbetsanknytning och sjukfrånvaro?” Hyperaktivitetsstörningar såsom ADHD har ökat kraftigt bland unga vuxna och det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur arbetsanknytning och sjuk­frånvaro har förändrats över tid bland unga vuxna  (19-29 år) som diagnosticerats med hyperaktivitets­stör­ningar. Hur förändrar en diagnos mönstret av arbetsanknytning, hur ser arbetsanknytning ut före respektive efter diagnos? Finns det vidare skillnader mellan kvinnor och män med avseende på arbetsanknytning och sjukfrånvaro? Vi avser även att undersöka vilken roll samsjuklighet mellan andra diagnoser spelar för senare arbetsanknytning. En viktig delstudie kommer att undersöka om arbetsanknytning påverkas av medicinering?

Dessutom är jag med i flera projekt som är relaterade till arbetsmarknadsmarginalisering, dvs svårigheter att få och behålla ett jobb, bland immigranter med psykisk ohälsa, särskilt depression, ångest- och stressjukdomar. Dessa diagnoser är vanliga bland migranter och kan skapa en utsatt situation på arbetsmarknaden som kan leda till perioder av sjukskrivning och i värsta fall sjukersättning (förtidspension). Tillsammans med Röda Korsets högskola belyser vi de problem på arbetsmarknaden som kan drabba flyktingar när de kommit till Sverige. I ett annat projekt undersöker vi flyktingar som kommit till Sverige som barn eller unga vuxna med avseende på psykisk ohälsa.