MagnusHelgesson

Magnus Helgesson

Biträdande lektor

Om mig

Jag har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap samt en examen i nationalekonomi och arbetar i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp kallad Mente, som leds av Ellenor Mittendorfer-Rutz, på avdelningen för försäkringsmedicin. Jag försvarade min avhandling med titeln  ”Arbetslöshet och sjukskrivning i ung ålder och associationer med framtida hälsa och arbete” vid Arbets- och Miljömedicin vid Uppsala Universitet i mars 2015. Avhandlingen handlade om sambandet mellan perioder av långtidsarbetslöshet respektive långtidssjukskrivning och senare arbetsmarknadsanknytning och hälsa.

Forskningsbeskrivning

Jag är från den 1 februari 2019 projektledare för ett fyraårigt AFA-finansierat projekt,  ”Hyperaktivitetsstörningar bland unga vuxna inom privat sektor – hur påverkar diagnos och medicinering senare arbetsanknytning och sjukfrånvaro?” Hyperaktivitetsstörningar såsom ADHD har ökat kraftigt bland unga vuxna och det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur arbetsanknytning och sjuk­frånvaro har förändrats över tid bland unga vuxna  (19-29 år) som diagnosticerats med ADHD. En viktig delstudie kommer att undersöka om arbetsanknytning påverkas av ADHD-medicinering?

Sedan den 1 juli 2020 är jag projektledare för ett projekt som är finansierat av AFA och som undersöker arbetsanknytning bland personer som har depression, ångest och stress-relaterade sjukdomar och vilken roll psykologisk behandling och läkemedelsbehandling spelar för möjligheten att kunna arbeta.

Dessutom är jag med i flera projekt som är relaterade till arbetsmarknadsmarginalisering, dvs svårigheter att få och behålla ett jobb, både bland immigranter och personer med psykisk ohälsa. Depression, ångest- och stressjukdomar är vanliga bland immigranter och kan skapa en utsatt situation på arbetsmarknaden som kan leda till perioder av sjukskrivning och ofta sjukersättning (förtidspension). Jag är med i REMAIN, som är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike och som undersöker unga immigranter. Jag är även med i ett Forte-finansierat program vid Uppsala Universitet med Magnus Svartengren som projektledare som undersöker arbetsanknytning och hälsa bland immigranter i arbetsför ålder.

Jag har utöver detta flera projekt vid institutionen för Folkhälsa och Vårdvetenskap vid Uppsala Universitet, bland annat ett projekt där vi undersöker arbetsanknytning bland unga personer som diagnosticerats med tvångssyndrom och ett som är en tioårsuppföljning av en intervention för långtidssjukskrivna (Vitalis).