Skip to main content
Foto: Matts Jonsson

Maaret Castrén

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Maaret Castrén föddes 1959 i Helsingfors och tog sjuksköterskeexamen vid Helsingfors Svenska Sjukvårdsinstitut 1980. Hon tog 1989 en Med. Lic-examen vid Helsingfors universitet där hon 1995 disputerade och 2002 blev specialist i anestesiologi och intensivvård.

Hon fick 2003 specialistkompetens i prehospital akutsjukvård och blev 2004 dels specialist i administration, dels docent i akutsjukvård vid Helsingfors universitet. Hon fick specialistkompetens i akutsjukvård 2010 och i medicinsk pedagogik 2011.

Sedan 2007 har Maaret Castrén varit styrelsemedlem i FLISA. 2008 blev hon ombedd att delta i SBU:s gula rapport om "Triage och flödesprocesser på akuten".

2009 blev Maaret Castrén ordförande för Prehospitala sektionen för European Society for Emergency Medicine och från 2012 är hon vice ordförande. Sedan 2010 var hon vice ordförande för European Resuscitation Council (ERC) och blev ordförande i oktober 2012. Hon har sedan 2011 haft expertledningen i Svenska första hjälpen rådet. Hon är medlem i styrgruppen för både SVAR (Svenskt Akutsjukvårdsregister) och SweTrau (Svenskt Traumaregister). Hon är också vice ordförande i styrgruppen för Akademiska Ambulansen.

Maaret Castrén har handlett sex doktorander till disputation och handleder i dag flera internationella och svenska doktorander i ämnet akutsjukvård.

Sedan 1 mars 2011 är Maaret Castrén prefekt på institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Maaret Castrén utnämndes 1 januari 2007 till landets första professor i akutsjukvård, med inriktning på akut omhändertagande, vid Karolinska Institutet. Hon blev utsedd som Finlands första professor i akutsjukvård från och med september 2012, denna uppgift är femårig och på deltid.

Forskningsbeskrivning

Forskningen inom det akuta omhändertagandet omfattar hela vårdkedjan från första hjälpen till det att larmnumret 112 slås till det första omhändertagandet inne på akutmottagningen.

Några projekt gäller vårdkedjan i samband med hjärtstopp, kunskaper i återupplivning respektive teknologin inom akutsjukvården. Det är nödvändigt med förbättringsåtgärder. SOS Alarm svarar på 1000 samtal per dygn och dessa genererar ca 500 ambulansutryckningar per dygn (ca 180 000 per år). Bara Stockholms akutmottagningar tar årligen emot drygt en halv miljon patientbesök, motsvarande cirka 330 000 patienter. 

Loading bibliometrics...