Om mig

Jag är postdoktor och projektledare i PIA-studien – psykisk hälsa i arbetslivet. Syftet med studien är att utvärdera en individ och arbetsplatsinriktad intervention för anställda med arbetsrelaterad psykisk ohälsa avseende dess kostnadseffektivitet och effekt på sjukfrånvaro och hälsa. Ett andra syfte är att utvärdera följsamheten till interventionen bland berörd företagshälsovårdspersonal.

Därtill genomför vi en genusmedveten utvärdering av interventionen med följande tre syften: 1) analysera påverkan av ansvar för hem- och hushållsarbete i kombination med krav på jobbet, samt bedöma dess prognostiska värde avseende sjukfrånvaro; 2) undersöka vad ”dubbel börda” av hem- och arbetskrav innebär för de anställda och hur det påverkar deras möjligheter till en lyckad arbetsåtergång; 3) analysera om de rehabiliteringsåtgärder som erbjuds kvinnor och män skiljer sig åt, och identifiera eventuella behov för genusanpassade åtgärder för att underlätta arbetsåtergång.

Projekttiden tar slut under 2019.

Utbildning

Jag har en kandidatexamen i filosofi och en magisterexamen i genusvetenskap från Åbo Akademi, Finland. Jag blev medicine doktor i ämnet folkhälsovetenskap år 2014 vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Avhandlingen har titeln ”Exploring intimate partner violence among women and men in Sweden”. Du kan hitta den engelskspråkiga avhandlingen här.