Portrait image of Lo Barck

Lo Barck

Bibliotekarie

Jag är filosofie doktor i grekiska (2009) och 1:e bibliotekarie vid Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet.

Om mig

Jag arbetar som specialsamlingsbibliotekarie vid Hagströmerbiblioteket. Kontakta mig om du vill forska på KI:s äldre samlingar, boka en visning, eller använda våra lokaler till andra aktiviteter.

Forskningsbeskrivning

Min forskningsbakgrund ligger inom klassiska språk och bokhistoria. Efter disputation deltog jag i flera projekt med inriktning på äldre boksamlingar, såväl medeltida och förmoderna handskrifter som äldre tryckta böcker. Bland annat har jag vid Uppsala universitetsbibliotek arbetat med bokband samt varit projektledare för ett RJ-finansierat projekt kring Sveriges grekiska handskrifter. Mitt specialområde är kodikologi, d.v.s. studier av handskriften/boken som fysiskt objekt och textbärare.

2016–2019 var jag med i ett forsknings- och infrastrukturprojekt kring de fornsvenska medeltidshandskrifterna på Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek, med särskilt ansvar för kodikologiska och bokhistoriska frågor samt katalogisering i den digitala databasen Manuscripta.se. För närvarande är det Hagströmerbibliotekets egna samlingar som är i fokus, framför allt vårt Linnérelaterade material i handskrifter, hybridböcker, och tryckta verk.

Karolinska Institutet äger och förvaltar en för Sverige unik samling texter – handskrivna och tryckta – som dokumenterar KI:s historia men också medicinhistoria i vidare mening. Samlingen har stor internationell bredd och sträcker sig över flera sekler. Den erbjuder därför goda möjligheter till studier och forskning inom dessa och angränsande områden. Som bokhistoriker har jag ett intresse för såväl innehållet i boken som den materiella artefakten och förhållandet dem emellan. Till exempel kan proveniensuppgifter vittna om forskarmiljöer, professionella nätverk och personliga relationer; bokbanden kan ge oss historiska, ekonomiska och geografiska upplysningar; handskrivna tillägg i tryckta böcker kan berätta för oss om den faktiska praktiken som rådde vid en viss tid inom medicin och farmaci. Hagströmerbibliotekets samlingar är väl värda att uppmärksammas ur alla dessa perspektiv.