Skip to main content
lisa_herulf_scholander.jpg

Lisa Herulf Scholander

Doktorand

Om mig

Sedan hösten 2018 är jag doktorand på Sektionen för Arbetsterapi.

Jag har en bakgrund som sjukgymnast, huvudsakligen inom primärvård men också inom geriatrik, och en magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet. Under åren i klinisk verksamhet utvecklade jag ett stort intresse för att se människors hälsa i ett vidare perspektiv. Jag började bland annat intressera mig alltmer för komplexiteten i vårdpersonalens dagliga arbete, vinsterna - och svårigheterna - med ett personcentrerat arbetssätt och tvärprofessionellt samarbete. Jag har under de senaste åren även ägnat mig åt studier i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet och förutom ett rent skönlitterärt intresse är jag intresserad av narrativ medicin och de mer humanistiska värdena som kan knytas till medicin och vård.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsprojekt handlar om kliniskt berättande som redskap inom personcentrerad vård för sköra äldre. Projektets första del är explorativ och syftet är att undersöka vad som kännetecknar det berättande och narrativa meningsskapande som används av personal som arbetar inom geriatrisk vård, och hur vårdpersonalen erfar och använder berättande i sitt dagliga arbete. I projektets senare del är syftet att designa en intervention (berättarseminarier för personal inom geriatrisk vård för sköra äldre), pröva utfallet, samt att undersöka vårdpersonalens upplevelser av att delta i seminarierna.

Loading bibliometrics...