Om mig

Jag är disputerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom och adjunkt vid Karolinska Institutet. Min avhandling Health-related quality of life and HIV- related stigma in children living with HIV in Sweden gjorde jag vid Karoliniska Institutet.

Sedan 1 januari 2021 och jag också programdirektor för specialistsjuksköterskeprogrammen inom NVS.

Jag har också en mångårig erfarenhet av att arbeta inom barnsjukvården som klinisk sjuksköterska, chef och vårdutvecklare. Mitt kliniska arbete under en lång period har framförallt bestått av att arbeta med barn som växer upp med hivinfektion. 

Jag är också ansvarig för  projektgruppen Primärvård ur ett livcykelperspektiv. https://ki.se/nvs/primarvard-ur-ett-livscykelperspektiv

Forskningsbeskrivning

Mitt avhandlingsarbete handlar om livskvalitet och stigma hos barn som växer upp med en medfödd eller tidigt förvärvad hiv infektion i Sverige. 

 

Utöver de artiklar som finns i min publikationslista har jag utifrån mitt avhandlingsarbete även publicerat följande artikel:

Rydström, LL., Eriksson, L., Berlin. A.(2019)”The Medication always Reminds Me”. Living with Perinatal acquired HIV-Children and parents` View Points. Madridge J AIDS; 3(1): 62-68. Doi:10.18689/mja-1000111

Pedagogiska meriter

Sedan 2015 har jag arbetat som lärare inom både grund och specialistutbildningen för sjuksköterskor. Mitt fokus är barn och familj.

Jag har varit:

  • Kursansvarig för en kurs med fokus primärvård 15 hp i termin 4 på grundutbildningen (2015 - 2020).
  • Kursansvarig för hälsakursen 15 hp på specialistutbildningen barn och ungdom (2015 -2020)
  • Inriktningsansvarig för specialistutbildningen barn och ungdom
  • Handlett och examinerat examensarbeten på grundutbildningen (Kandidatnivå) (2015)
  • Handlett och examinerat examensarbeten på specialistsjuksköterska barn och ungdom (magisternivå) 2016 -pågående.
  • Lärare i vetenskaplig metodikkurs för specialistsjuksköterskor med inriktning barn och ungdom
  • Examinator för hälsa kursen inom specialistsjuksköterskeutbildning barn och ungdom (2019 - 2021).
  • Examinator för kurserna omvårdnad inom barnhälsovård 7,5 hp och Omvårdnad inom elevhälsans medicinska insats 7,5 hp två av kurserna i det nya utbildningsprogrammet för barn och ungdom specialistsjuksköterska med start VT 21

 

Utbildning

Grundläggande högskolepedagogik 2017

ONL 2016

Disputerad 2015

Magister i vårdpedagogik 2003

Omvårdnad vid infektionssjukdomar 10hp

Distansutbildning (motsvarande 5 hp)

Specialistsjuksköterska barn 1994

Sjuksköterska 1989