Om mig

Sedan hösten 2018 är jag doktorand på Sektionen för Arbetsterapi.

Jag har en bakgrund som sjukgymnast, huvudsakligen inom primärvård men också inom geriatrik, och en magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet. Under åren i klinisk verksamhet utvecklade jag ett stort intresse för att se människors hälsa i ett vidare perspektiv. Jag började bland annat intressera mig alltmer för komplexiteten i vårdpersonalens dagliga arbete, vinsterna - och svårigheterna - med ett personcentrerat arbetssätt och tvärprofessionellt samarbete. Jag har under åren innan påbörjad forskarutbildning även ägnat mig åt studier i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet och förutom ett rent skönlitterärt intresse är jag intresserad av narrativ praktik inom hälso- och sjukvård och de mer humanistiska värdena som kan knytas till medicin och vård.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsprojekt handlar om berättande som redskap inom personcentrerad vård för äldre. Projektets första del är explorativ och syftet är att undersöka och utveckla kunskap om narrativt meningsskapande inom geriatrisk vård samt att utforska hur berättande kan skapa förutsättningar för att se den äldre personens behov, resurser och preferenser och därmed bidra till ökad helhetssyn. I projektets senare del är syftet att tillsammans med vårdpersonal på en geriatrisk avdelning ta fram praktiska arbetsformer och redskap som stödjer berättandet som resurs i arbetet på avdelningen, pröva utfallet, samt att undersöka vårdpersonalens upplevelser av att använda dessa arbetsformer.