Photo Lina Bergman

Lina Bergman

Adjunkt

Leg. sjuksköterska specialiserad inom intensivvård. Universitetsadjunkt och postdoktor i forskargruppen perioperativ vård

Om mig

Jag är intensivvårdssjuksköterska med en doktorsexamen inom vårdvetenskap vid Göteborgs Universitet. Vid Karolinska Institutet har jag en delad anställning som universitetsadjunkt och postdoktor (50/50). Jag är även styrelsemedlem i riksföreningen för anestesi och intensivvård (2019- ) (https://aniva.se/)

Forskningsbeskrivning

Mina forskningsområden innefattar patientsäkerhet, intensivvård, intrahospitala transporter, postoperativ återhämtning, hälsolitteracitet, komplexa interventioner och psykometri. Jag är medlem i forskargruppen Perioperativ vård vid NVS (https://ki.se/nvs/perioperativ-vard). Nedan följer en kortfattad beskrivning av pågående forskningsprojekt:

Postoperativ neurokognitiv återhämtning

Forskningsprogrammets övergripande syfte är att utforska kognitiv svikt efter kirurgi, utveckla, testa och utvärdera ett digitalt kognitivt screeningverktyg, undersöka patienters erfarenheter av kognitiv återhämtning, samt att undersöka potentiella samband mellan neurokognitiv svikt, tidig postoperativ förvirring och demens bland äldre personer som genomgår kirurgi. I forskningsprogrammet ingår följande projekt:

CoME- Cognitive Measurements and Experiences

Projektet syftar till att studera patientens egen upplevelse av tidig postoperativ kognition efter att ortopedisk kirurgi i relation till uppmätt postoperativ neurokognitiv funktion, inflammatoriska biomarkörer, postoperativ återhämtning samt att beskriva patienten och den anhöriges erfarenheter av tidig postoperativ kognition. 

DiCASS-Digital Cognitive Assessment and Support after Surgery

Projektet syftar till att utveckla, testa och psykometriskt utvärdera ett digitalt screeningverktyg för postoperativ kognitiv svikt och utvärdera dess effekt på postoperativ återhämtning, inklusive en hälsoekonomisk utvärdering, samt att undersöka patienternas erfarenheter av kognitiv uppföljning och stöd.

Hälsolitteracitet

Syftet är att psykometriskt utvärdera de svenska och arabiska versionerna av the Health Literacy Survey European Questionnaire (HLS-EU-Q16), samt den förkortade versionen (HLS-EU-Q6), vilka båda mäter generell hälsolitteracitet och eHealth literacy skala (eHEALS), vilket mäter eHälsolitteracitet. Projektet syftar vidare till att undersöka hälsolitteracitet och eHälsolitteracitet hos arbisktalande migranter i Sverige.

Utbildning

Filosofie doktor i vårdvetenskap (2020), Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Avhandling: Patient safety during intrahospital transports in intensive care- Hazards, experiences and future measurements (https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/63248)

Specialistsjuksköterska inom intensivvård samt magisterexamen i omvårdnad (2013), Svenska Rödakorsets Högskola

Leg. Sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad (2009), Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Akademiska priser och utmärkelser

Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium 2018