Om mig

Mitt huvudsakliga forskningsområde är barn och unga med funktionshinder. Jag blev antagen som doktorand i februari, 2013 och disputerade den 24/5 vid sektionen för Socialt arbete.

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå där föreläsningarna handlar om evidensbaserat arbete inom hälso-och sjukvård, samt barnperspektiv och funktionshinder.

Jag är även kursledare för uppdragsutbildningar för personal som kommer i kontakt med brukare eller på annat sätt haft arbetsuppgifter som reglerats genom LSS- lagstiftningen. Undervisningen i dessa sammanhang är inriktad mot att tillgodogöra sig kunskap om LSS värdegrund och lagstiftning, samt få en ökad förståelse kring sitt eget agerande i relation till bemötande av brukare, anhöriga och annan personal som arbetar inom LSS- verksamheter.

Innan jag påbörjade min forskarutbildning arbetade jag som kurator på en vuxen habiliteringsenhet. I mina arbetsuppgifter ingick bland annat; individuella stödsamtal, att leda gruppverksamhet samt handleda personal.

Jag har en grundläggande utbildning i Gestaltterapi och är intresserad av hälsa utifrån ett holistiskt och tvärvetenskapligt perspektiv.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt hette "Live life! Young peoples’ experience of living with personal assistance and social workers’ experiences of handling LSS assessments from a Child perspective". Det är en kvalitativ avhandling som syftade till att undersöka barn och ungas egna upplevelser av att leva med personlig assistans i vardagen, samt socialarbetares erfarenheter av möten med barn och unga som ansöker om personlig assistans och andra LSS-insatser.

 

Huvudhandledare

Docent, Ulla Forinder

Gävle Högskola respektive Karolinska Institutet (KI) - Sektionen för Socialt arbete

Bihandledare

Pernilla Pergert, Med.dr. vid KI - Institutionen för Kvinnors -och barns hälsa

Kerstin Fugl-Meyer, Professor i Socialt arbete - Sektionen för Socialt arbete

Publikationer

[pubmed:26482646].

Reluctant participation – the experiences of adolescents with disabilities of meetings with social workers regarding their right to receive personal assistance 

Hultman L, Pergert P, Forinder U 

European Journal of Social Work (2016), DOI:10.1080/13691457.2016.1201051

Maintaining professional integrity: experiences of case workers performing the assessments that determine children’s access to personal assistance

Hultman L, Forinder U, Fugl-Meyer K, Pergert P

Disability and Society (2018), DOI:10.1080/09687599.2018.1466691

Hultman, L. Frihet under förhandling- ungdomars upplevelser av möten om personlig assistans, i Forskning om Personlig assistans- En antologi (2018) Red. N. Altermark, H. Knutsson & M. Svensson Chowdhury.  https://www.kfo.se/globalassets/kfo/bilder/intressepolitik/forskning-antologi-personlig-assistans.pdf

Hultman, L., Forinder, U., Öhrvall, A.-M., Pergert, P. and Fugl-Meyer, K., 2019. Elusive Participation – Social Workers’ Experience of the Participation of Children with Disabilities in LSS Assessments. Scandinavian Journal of Disability Research, 21(1), pp.38–48. DOI: http://doi.org/10.16993/sjdr.558

Engwall, K & Hultman, L (2019).  FoU Södertörn, Rapport 170/19, Korttidsvistelse, Hur beaktas barnperspektivet? https://fou-sodertorn.se/project/170-19-korttidsvistelse-lss-hur-hanteras-barnperspektivet/

 

 

 

 

Utbildning

2018 Fil dr, Institutionen för NVS, sektionen för Socialt arbete, Karolinska Institutet 2011 Masterexamen i Socialt arbete, Institutionen för Socialt arbete, Stockholms Universitet 1999 Socionomexamen, Institutionen för Socialt arbete, Mittuniversitetet Östersund 1999 Fil.kand Engelska, Mittuniversitetet, Östersund 1999-2002 Grundläggande utbildning i Gestaltterapi, Gestaltakademin i Skandinavien
Loading bibliometrics...