Om mig

Jag är socionom, legitimerad hälso-och sjukvårdskurator och filosofie doktor. Jag disputerade på Karolinska Institutet vid sektionen för socialt arbete, 2018. Innan jag påbörjade min forskarutbildning arbetade jag som kurator vid en habiliteringsenhet som vände sig till unga vuxna och vuxna med olika slags funktionsnedsättningar. I mina arbetsuppgifter ingick bland annat; individuella stödsamtal, att leda gruppverksamhet samt handleda personal. Jag har även varit anställd som forskningsledare på FoU Södertörn. Sedan 2021 är jag anställd som Post doktor vid sektionen för Allmän medicin och primärvård, KI. Jag är även anställd som lektor med inriktning socialt arbete inom hälso-och sjukvård, vid institutionerna för samhällsvetenskaper på Södertörns Högskola.

 

 

Forskningsbeskrivning

Mitt huvudsakliga forskningsområde är funktionshinder . Jag blev antagen som doktorand i februari, 2013 och disputerade i maj, 2018, vid sektionen för Socialt arbete på KI. Min avhandling, "Live life! Young peoples’ experience of living with personal assistance and social workers’ experiences of handling LSS assessments from a Child perspective", syftade till att undersöka barn och ungas egna upplevelser av att leva med personlig assistans i vardagen, samt socialarbetares erfarenheter av möten med barn och unga som ansöker om personlig assistans och andra LSS-insatser.

Sedan februari, 2021 arbetar jag som Postdoktor i projektet, "Ihop - för delaktighet och tillhörighet i samhället vid förvärvad hjärnskada". I projektet forskar akademiker tillsammans med personer som har egen erfarenhet av förvärvad hjärnskada. Syftet med projektet är dels att öka kunskapen om hur situationen för personer med förvärvad hjärnskada ser ut vad gäller upplevelser av att vara delaktig och känna tillhörighet i samhället, dels att studera hur personer med förvärvad hjärnskada delar erfarenhetsbaserad kunskap om att leva med hjärnskadan. 

Jag är även aktiv i olika forskarnätverk. Jag har under flera år varit KI's representant inom det Svenska Nätverket för forskning om funktionshinder. Jag är även med i nätverket KritFunk - Critical Disability Studies Network, samt Nationellt nätverk för forskning inom socialt arbete i hälso-och sjukvård, 

 

Publikationer

Andersson, M & Hultman, L. (1999).  Folk frågar om det funkar. En studie av åldersassymmetriska parrelationer, Rapportserien Kön och åldrande, Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet i Östersund.

Gerdner, A, Hultman, L, Borell, K. (2001). Grannreaktioner mot Hem för vård och boende: Några resultat från en enkätstudie, Socialt perspektiv, Vol.80, nr.3/4, pp. 37-57.

[pubmed:26482646].

Reluctant participation – the experiences of adolescents with disabilities of meetings with social workers regarding their right to receive personal assistance 

Hultman L, Pergert P, Forinder U 

European Journal of Social Work (2016), DOI:10.1080/13691457.2016.1201051

Maintaining professional integrity: experiences of case workers performing the assessments that determine children’s access to personal assistance

Hultman L, Forinder U, Fugl-Meyer K, Pergert P

Disability and Society (2018), DOI:10.1080/09687599.2018.1466691

Hultman, L.  2018Live life! Young peoples' experience of living with personal assistance and social workers' experiences of handling LSS assessments from a Child perspective. Phd thesis. 

Hultman, L. Frihet under förhandling- ungdomars upplevelser av möten om personlig assistans, i Forskning om Personlig assistans- En antologi (2018) Red. N. Altermark, H. Knutsson & M. Svensson Chowdhury.  https://www.kfo.se/globalassets/kfo/bilder/intressepolitik/forskning-antologi-personlig-assistans.pdf

Hultman, L., Forinder, U., Öhrvall, A.-M., Pergert, P. and Fugl-Meyer, K., 2019. Elusive Participation – Social Workers’ Experience of the Participation of Children with Disabilities in LSS Assessments. Scandinavian Journal of Disability Research, 21(1), pp.38–48. DOI: http://doi.org/10.16993/sjdr.558

Engwall, K & Hultman, L (2019).  FoU Södertörn, Rapport 170/19, Korttidsvistelse, Hur beaktas barnperspektivet? https://fou-sodertorn.se/project/170-19-korttidsvistelse-lss-hur-hanteras-barnperspektivet/

Engwall, K & Hultman, L (2020): Constructions of childhood: the assessment of respite care for children with disabilities in Sweden, European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2020.1763260

Engwall, K, and Hultman, L. (2020). ‘Meet and Greet’: Children with Disabilities’ Participatory Rights in the Assessment Process of Respite Care. Scandinavian Journal of Disability Research, 22(1): 187–197. DOI: https://doi.org/10.16993/sjdr.693

Engwall, K & Hultman, L. 2020. Barn och unga med funktionsnedsättning - social utsatthet och individuellt aktörskap, i Red. Linnéa Bruno & Zulmir Becevic´, Barn & Unga i Utsatta Livssituationer- perspektiv från forskning och praktik. Stockholm: Liber. 

Elmersjö, M, Koziel, S, Hultman, L, Bertilsdotter Rosqvist, H, Hallqvist, J & Obrenovic Johansson, S (2020): Swedish citizenship through multicultural parenting: parental support as a learning practice for migrant parents in Sweden, European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2020.1820451

Bertilsdotter Rosqvist, H, Hultman, L. & V. Polanska, D. Etiska dilemman i deltagarnära forskning, i Aktionsforskning - möjligheter, utmaningar och variationer, (2021). Red. Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Magdalena Elmersjö, Lisa Kings. Lund: Studentlitteratur. 

Hultman, L, Bertilsdotter Rosqvist, H, Elmersjö, M & Koziel, S. (2021): Making me with others-gendered meanings of youth and youthfulness among young female disabled assistance users, Disability & Society, DOI: 10.1080/09687599.2021.200736

 

 

 

 

 

Pedagogiska meriter

Innan jag blev fast anställd som lektor vid Södertörns Högskola, så har jag varit kursansvarig vid andra lärosäten där jag har undervisat blivande socionomer arbetsterapeut studenter. Jag har undervisat både på grund- och avancerad nivå där föreläsningarna har handlar om evidensbaserat arbete inom hälso-och sjukvård, samt barnperspektiv och funktionshinder.

Jag har även varit  kursledare för olika uppdragsutbildningar på KI som riktat sig till personal som kommer i kontakt med brukare eller på annat sätt haft arbetsuppgifter som reglerats genom LSS- lagstiftningen. Jag har också varit kursansvarig för en uppdragsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke Högskola var målgrupp varit chefer inom äldreomsorgen som behövt kunskap om evidens och implementering.

Utbildning

  • 2018 Fil dr, Institutionen för NVS, sektionen för Socialt arbete, Karolinska Institutet
  • 2011 Masterexamen i Socialt arbete, Institutionen för Socialt arbete, Stockholms Universitet
  • 1999 Socionomexamen, Institutionen för Socialt arbete, Mittuniversitetet Östersund
  • 1999 Fil.kand Engelska, Mittuniversitetet, Östersund
  • 1999-2002 Grundläggande utbildning i Gestaltterapi, Gestaltakademin i Skandinavien