Forskningsbeskrivning

Min forskning har varit inriktad på två huvudområden. Under en första period innebar det grundforskning inriktad på nya metoder för statistisk analys av simultana ekvationssystem, eller SEM, det vill säga strukturekvationsmodeller, speciellt ekonometriska modeller på makronivå, där modellerna var formulerade med interdependens eller med kausalkedjekaraktär. Senare har utveckling och framförallt tillämpning av metoder för analys av icke-experimentella data varit mer centralt. Detta har gällt en mångfald av studier inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, folkhälsa, biomedicin och epidemiologi. Ett av flera teman har varit att överföra, anpassa och tillämpa metoder från ett tillämpningsområde till ett helt annat tillämpningsområde där dessa metoder tidigare varit oprövade. Exempel på detta är när metoder utvecklade inom ekonometrin kommit att användas inom till exempel epidemiologin.

Min medverkan i olika forskningsområden har därför spänt över många olika fält. Aktuella tillämpningsområden är de olika studier som initierats inom avdelningen för intervention- och implementeringsforskning vid IMM men även kliniska studier inom thoraxkirurgi, reproduktionsepidemiologi, tvillingstudier, tillväxtkurvor för längd, vikt, BMI och huvudomfång för barn och ungdom samt folkhälsa och inomhusmiljö.

Finansiering

  • FORMAS
  • Landsting
  • SKL

Fem utvalda publikationer

[pubmed:10401879]

[pubmed:12806610]

[pubmed:18023781]

[pubmed:19298227]

[pubmed:21507573]