Skip to main content

Om mig

 Jag är senior professor i hälso- och sjukvårdsforskning. För närvarande är jag biträdande prefekt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och ordförande/föreståndare för forskarskolan i vårdvetenskap vid KI.

Jag undervisar på  grundutbildning, avancerad och forskarnivå  vid KI och vid andra lärosäten.  Jag har haft många uppdrag vid KI t.ex, ledamot i linjenämnden för sjukgymnastikutbildning, vice ordförande i programnämnd 9 (ansvarar bl a för barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen, masterprogrammet i medicinsk pedagogik), bitr sektionschef för sektionen för arbetsterapi, bitr studierektor för forskarutbildning vid institutionen för Neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle,  lärarrepresentant i forskarutbildningsstyrelsen, rekryteringsutskottet, studierektor för forskarskolan i vårdvetenskap, programansvarig för forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap, funktionsprefekt för funktion hälsoprofessionerna vid Karolinska Universitetssjukhuset och lärarrepresentant i konsistoriet vid Karolinska Institutet.

Jag har uppdrag som bedömare av avhandlingar, anslagsansökningar, medarbetarrekrytering och forskningskvalitet nationellt och internationellt. 

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på att utveckla och utvärdera åtgärder för att befrämja hälsa, delaktighet och egenvård för att förbättra vardagen för personer som lever med kroniska sjukdomstillstånd och deras närstående. Det innebär forskning  både om effekter, processer, upplevelser och erfarenheter av  komplexa åtgärder.  Målgrupper för åtgärderna studeras ur olika intressenters perspektiv dvs patienter, närstående, personal inom hälsorelaterad service samt ur ett beställarperspektiv. Genom en syntes av de olika delarna ökas kunskapen om var, när och hur de nya åtgärderna fungerar i den kliniska vardagen. Ett exempel på en sådan syntes där min forskning bidrar med många delar till kunskapsutvecklingen är Intermediate care: A realist review and conceptual framework, från National Institute for Health Research Service Delivery and Organisation Programme, NHS, UK.

 

Akademiska priser och utmärkelser

2015 Verna Wright Prize från Society of Rehabilitation Research

Loading bibliometrics...