Om mig

Jag är professor i hälso- och sjukvårdsforskning. För närvarande är jag biträdande prefekt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Jag har haft många uppdrag vid KI t.ex, ledamot i linjenämnden för sjukgymnastikutbildning, vice ordförande i programnämnd 9 (ansvarade bl a för barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen, masterprogrammet i medicinsk pedagogik), bitr sektionschef för sektionen för arbetsterapi, bitr studierektor för forskarutbildning vid institutionen för Neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle, lärarrepresentant i forskarutbildningsstyrelsen, rekryteringsutskottet, studierektor för forskarskolan i vårdvetenskap, programansvarig för forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap, funktionsprefekt för funktion hälsoprofessionerna vid Karolinska Universitetssjukhuset och lärarrepresentant i konsistoriet vid Karolinska Institutet.

Jag har uppdrag som bedömare av avhandlingar, anslagsansökningar, medarbetarrekrytering och forskningskvalitet nationellt och internationellt. 

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på att utveckla och utvärdera åtgärder för att befrämja hälsa, delaktighet och egenvård för att förbättra vardagen för personer som lever med kroniska sjukdomstillstånd och deras närstående. Det innebär forskning  både om effekter, processer, upplevelser och erfarenheter av  komplexa åtgärder.  Målgrupper för åtgärderna studeras ur olika intressenters perspektiv dvs patienter, närstående, personal inom hälsorelaterad service samt ur ett beställarperspektiv. Genom en syntes av de olika delarna ökas kunskapen om var, när och hur de nya åtgärderna fungerar i den kliniska vardagen. Ett exempel på en sådan syntes där min forskning bidrar med många delar till kunskapsutvecklingen är Intermediate care: A realist review and conceptual framework, från National Institute for Health Research Service Delivery and Organisation Programme, NHS, UK.

Jag tillhör forskargruppen för socialt arbete vid sektionen för allmänmedicin och primärvård men har även nära samarbete med forskargruppen HELD på Sektionen för arbetsterapi, forskargruppen för neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning vid Sektionen för fysioterapi, forskare vid centrum för vårdens arkitektur Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan Dalarna. 

Forskningsprojekt där jag är medarbetare 

Missing Link den felande länken - utveckling och utvärdering av personcentrerad överföring från strokeenhet till hemmet med fortsatt rehabilitering 

Långsiktigt stöd för och tillsammans med personer med förvärvad hjärnskada – implementering och erfarenheter av Hjärna Tillsammans

Rehabiliteringsprocessen efter stroke, patienters och närståendes behov 

Rehabiliteringsbehov, stroke patienters och närståendes behov på lång sikt

CoDeAc Samskapande av tillgängliga e-hälsotjänster

ReArch The Importance of the Built Environment in Person-Centred Rehabilitation at Home:

Strokeenheter-designkvalitetoch inverkan på vård och rehabilitering

F@ ce 2.0 - Implementering och utvärdering av en ny modell för en personcentrerad, IKT-baserad och interdisciplinär rehabiliteringsintervention för personer med stroke

Delaktighet i vardagen efter stroke i Uganda - En randomiserad kontrollerad studie av en familjecentrerad intervention som använder mobiltelefonen som stöd i rehabilitering

Partnerskap för delaktighet i samhället efter förvärvad hjärnskada - en deltagarbaserad insats

SELMA Self-management i strokerehabilitering

 

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på  grundutbildning, avancerad och forskarnivå vid KI och vid andra lärosäten. Jag är intresserad av interprofessionellt lärande och collaborative practice. Jag är särskilt intresserad av pedagogik och kommunikation i vårdens vardag.

Akademiska priser och utmärkelser

2015 Verna Wright Prize från Society of Rehabilitation Research, UK

2019 Karolinska Institutets silvermedalj