Profil L-MP

Lena-Marie Petersson

Lektor/sjuksköterska

Om mig

Jag är sjuksköterska och disputerade 2003 med avhandlingen ”Group rehabilitation for cancer patients: effects, patient satisfaction, utilisation and prediction of rehabilitation need”. Inom ramen för ett större omvårdnads- och rehabiliteringsprojekt utvärderade jag en grupprehabiliteringsintervention.

Jag arbetar som lektor och är inriktningssansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet onkologisk vård. Medlem av forskargruppen ICare .

Forskningsbeskrivning

Forskningsområdet har främst fokuserat på effekterna av stöd och rehabilitering för patienter som nyligen har diagnostiserats med cancer. Dessa projekt har genomförts som randomiserade, kontrollerade studier. Ett annat forskningsområde är återgång till arbete och livssituation efter bröstcancerbehandling. För närvarande ingår jag i forskargruppen ICare där bl.a. projektet ”Att leva bättre och längre med cancer: effekter av personcentrerad vård med stöd av mobil teknik”. I projektet pågår bl.a. utveckling av en intervention för uppföljning efter behandling för bröst- eller prostatacancer.

Jag har också ett stort intresse för utveckling av patientrapporterade mått (patient reported outcome, PRO) och har bl.a. ingått i ett nationellt nätverk för detta.

Pedagogiska meriter

Jag har erfarenhet av utbildning främst på avancerad nivå och erfarenhet av utveckling av bl.a. kursplaner. Har omfattande erfarenhet av handledning och examination på grund och avancerad nivå. Är kursansvarig och examinator för flera kurser.

Ingår i flera pågående pedagogiska forsknings- och utvecklingsarbeten. Ett projekt ”Att lära sig hur patienter lär - en pedagogisk modell för studenter på avancerad nivå” syftar till att öka kunskapen om hur personal inom hälso- och sjukvården kan underlätta patienters lärande och delaktighet i den egna vården. Målet är att skapa en pedagogik modell som kan användas i utbildning av studenter och personal inom olika professioner. I ett annat projekt pågår utvärdering av ett web-baserat självrättningstest för fusk och plagiat.

Utbildning

  • 1981      Sjuksköterskeexamen, Kristianstad
  • 1986      Påbyggnadslinjen för sjuksköterskor medicinsk och kirurgisk sjukvård, Uppsala
  • 1987      Påbyggnadsutbildning i onkologisk omvårdnad, Stockholm
  • 1988      Vårdlärarexamen, Stockholm
  • 2003      Filosofie doktorsexamen i omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning, Uppsala Universitet