k_tedroff_2013.jpg

Kristina Tedroff

Anknuten till Forskning

Om mig

Barnneurolog och docent i pediatrik vid enheten för Neuropediatrik, Institutionen för kvinnors och barns hälsa.Forskargruppsledare.

 

Forskningsbeskrivning

För närvarande pågår min forskning inom flera parallella projekt med det övergripande syftet att bättre förstå såväl patofysiologiska mekanismer för som praktiska följder av, de varierande symptom som barn, unga och  vuxna med cerebral pares (CP),  andra motorikstörningar och mer ovanliga ofta paroxysmala tillstånd har. Inom forskargruppen bedriver vi även forskning kring sömnproblematik hos barn och unga oberoende av om individen har en neurologisk eller barnpsykiatrisksjuklighet eller helt enkelt har en typisk utveckling.

Målsättningen är att med en förbättrad kunskap kunna förändra och förbättra interventioner och utfall för gruppen så att andelen med god social integration ökar. Rent konkret innebär detta olika typ av projekt; epidemiologiska cohort baserade projekt där stora grupper av unga vuxna med CP kartläggs analytiskt ur hälso- och socialintegrations-aspekt. Epidemiologiska registerbaserade studier där maternella faktor för risk att barnet utvecklar CP eller epilepsi analyseras. Perceptionsstudier av barn med CP. I ett projekt utvärderar vi om dystoni är ett väsentligen odiagnosticerat probelm hos barn med uniltaeral CP och om detta kan kopplas till sämre finmotorisk vardagsfunktion.

Primära motorikstörningar är mycket ovanliga hos barn men sedan många år studerar vår grupp den vanligaste; idiopatisk tågång eller ITW. Vi utvärderar och förenklar utvärderingsinstrument för bedömning och kvantifiering av dystoni och choreoatetos.

Projekten sker huvudsakligen vid  avdelningen för neuropediatrik , KBH och vid Institutionen för medicin, Solna (MedS). Kliniskt sker patientmöten och utvärderingar vid Karolinska universitetssjukhuset och dess barnneurologiska verksamhet, vid BUP SLSO, samt vid habiliteringsmottagningar i Sörmland (Nyköping) och Västmanland (Västerås)