Om mig

Professor i socialförsäkring vid Avdelningen för försäkringsmedicin sedan 2003

Sedan drygt 30 år har jag framförallt bedrivit tvärvetenskaplig forskning om olika aspekter av sjukfrånvaro, inom temat ’Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor’.

Fokus i studierna är: 1) Riskfaktorer för sjukfrånvaro, 2) konsekvenser av att vara sjukskriven, 3) faktorer som hindrar respektive främjar återgång i arbete, 4) professionellas sjukskrivningspraxis samt 5) metoder och teorier inom forskningsområdet.

Detta beforskas såväl generellt, som för specifika diagnoser (ex. bröstcancer, psykiska diagnoser, rörelseorganens diagnoser, hörselbesvär, MS, hjärtsjukdom) och för olika yrken och för olika livssituationer, etc.

Det traditionella socialmedicinska perspektivet, med fokus på sociala skillnader, marginalisering, etc. kompletteras med ett genusperspektiv och ett hälsofrämjande perspektiv. Både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder används. Gör såväl observationsstudier som interventionsstudier.

Har flera nationella och internationella förtroendeuppdrag och omfattande internationellt forskningssamarbete. 

Antal publikationer sedan 1993: 374 artiklar i internationella referentbedömda vetenskapliga tidskrifter, 17 i svenska sådana, 40 bokkapitel (varav 16 på engelska), 5 böcker, 110 rapporter.

Har handlett 23 doktorander fram till doktorsexamen (varav 13 som bihandledare). Omfattande erfarenhet av undervisning, på läkarprogrammet, akademiska vidareutbildningskurser i försäkringsmedicin och forskarutbildningskurser.