Om mig

Professor i socialförsäkring, forskargruppsledare för gruppen "Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor" (SHoL) på avdelningen för försäkringsmedicin.

Sedan 30 år framförallt forskat om olika aspekter av sjukfrånvaro. Leder den tvärvetenskapliga forskargruppen ’Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor’, där ca 25 olika forskningsprojekt drivs och ca 30 personer är verksamma.

Flera nationella och internationella förtroendeuppdrag och omfattande internationellt samarbete. 

Antal publikationer sedan 1993: 337 artiklar i internationella referentbedömda vetenskapliga tidskrifter, 16 i svenska sådana, 40 bokkapitel (varav 16 på engelska), 5 böcker, 102 rapporter.

Har handlett 23 doktorander fram till doktorsexamen (varav tolv som bihandledare). Omfattande erfarenhet av undervisning, framförallt på läkarprogrammet, och leder nu vidareutbildningskurser i Försäkringsmedicin och forskarutbildningskurser.

Forskningsbeskrivning

Leder den tvärvetenskapliga forskargruppen ’Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor’, där ca 25 olika forskningsprojekt drivs och drygt 30 personer är verksamma.

Fokus i studierna är: 1) Riskfaktorer för sjukfrånvaro, 2) konsekvenser av att vara sjukskriven, 3) faktorer som hindrar respektive främjar återgång i arbete, 4) professionellas sjukskrivningspraxis samt 5) metoder och teorier inom forskningsområdet.

Detta beforskas såväl generellt, som för specifika diagnoser (ex. bröstcancer, psykiska diagnoser, rörelseorganens diagnoser, hörselbesvär, MS, hjärtsjukdom) och för olika yrken, livssituationer, etc.

Det traditionella socialmedicinska perspektivet, med fokus på sociala skillnader, marginalisering, etc. kompletteras med ett genusperspektiv och ett hälsofrämjande perspektiv. Både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder används. Gör såväl observationsstudier som interventionsstudier.

Loading bibliometrics...