Kerstin Cederlund

Anknuten till Forskning

Om mig

Kerstin Cederlund blev specialistkompetent i medicinsk radiologi 1991 och disputerade 2002 vid Karolinska Institutet på avhandlingen "Radiological imaging of pulmonary emphysema". Arbetar sedan 2003 som överläkare på Röntgenavdelningen Huddinge vid Karolinska Universitetssjukhuset och är medicinskt ledningsansvarig för thoraxradiologin.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

EKG-styrd datortomografi av hjärtat Hittills har invasiv coronarangiografi (ICA) varit den accepterade metoden för bedömning av hjärtats kranskärl med avseende på förträngningar. EKG-styrd datortomografi (EKG-DT) av hjärtat är en relativt ny diagnostisk, icke-invasiv metod för avbildning av kranskärlen. Metodens ev. plats i rutinmässig utredning av kärlkramp är ännu inte vetenskapligt definierad. Befintliga studier visar dock genomgående högt negativt prediktivt värde när det gäller bedömning av signifikanta stenoser. Hittills har vi studerat olika tekniska aspekter på metoden som kliniska begränsningar, inlärningskurvor, stråldoser och stråldosreducerande möjligheter.

Ett av våra aktuella projekt syftar till att undersöka om en diagnostisk strategi med EKG-DT av kranskärlen kan minska antalet "onödiga" invasiva coronarangiografier hos kvinnor med misstänkt kranskärlssjukdom. Kvinnor som genomgår ICA uppvisar i högre frekvens angiografiskt normala kranskärl (44%, alla indikationer sammanslagna) än män. Målsättningen är även att undersöka om det finns korrelation mellan biomarkörer som speglar inflammation, koagulation, lipidmetabolism, hjärt- och njurfunktion till graden av kranskärlssjukdom, mätt med EKG-DT. Ett annat område är att utarbeta metoder för kvantitativ plaqueanalys i kranskärlen och jämföra med kontrollgrupper.

Utbildning

Undervisningsområde Thoraxradiologi i det dagliga arbetet på röntgenavdelningen. Vid SK-kurser och vidareutbildningskurser i Thoraxradiologiska Föreningens regi är inriktningen lungcancer, emfysem och hjärtdiagnostik.