Skip to main content

Om mig

Jag är adjungerad professor i socialt arbete, inriktning klinisk sexologi. Min forskning fokuserar huvudsakligen rehabiliteringsprocessens betydelse, sexologiska konsekvenser av somatisk sjukdom och livstillfredsställelse ur ett bio-psykosocialt perspektiv. Tillsammans med medarbetare har jag utvecklat det generiska livstillfredsställelse instrumentet LiSat-11 vilket sedan många år används i nationell och internationell forskning och i klinisk verksamhet.

Jag leder sektionens forskargrupp ”Socialt arbete i hälso- och sjukvård” där socionomens/kuratorns kunskap om såväl yttre samhälleliga som intra- och interpersonella faktorers betydelse för patientens och närståendes hälsa och välbefinnande fokuseras. Här inkluderas både interprofessionellt samarbete och evidensbaserat kuratorsarbete. Arbetet sker i nära samverkan med Kuratorskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.

Jag är gästprofessor vid Sunnaas Rehabiliteringssjukhus HF, Nesodden, Norge och deltar där i forskning inom det rehabiliteringsmedicinska området. Arbetet vid Sunnaas Rehabiliteringssjukhus har bland annat lett till samarbete i en större prospektiv multicenterstudie av strokerehabilitering med kliniker i USA, Kina, Ryssland, Palestina och Israel.

Jag är kursansvarig för två valbara/fristående interprofessionella kurser på avancerad nivå: ”Sexualmedicin – en introduktion” samt ”Psykosociala aspekter av sjukdom och behandling”. 

Loading bibliometrics...