Skip to main content

Om mig

Antagen som doktorand februari 2009 vid Karolinska Institutet, disputerade 29 november 2013. I min avhandling undersökte jag effekter av andningsträning på röst, tal och kommunikation hos två grupper: individer med hög ryggmärgsskada respektive multipel skleros (MS). Jag utbildade mig till logoped vid Göteborgs Universitet, med logopedexamen 1989. Sedan 1997 är jag anställd som logoped vid Logopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, där arbetet ffa omfattar patienter som har sväljningssvårigheter och/eller neuromotoriska talsvårigheter. Forskningsanknuten till Enheten för logopedi och aktiv vid logopedprogrammet vid KI, vilket omfattar undervisning, klinisk handledning, handledning av examensarbeten samt masterarbeten samt forskning.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Sväljsvårigheter hos äldre: identifiering, intervention och prevention.

I olika nationella och internationella samarbeten inom klinik och forskning planeras och genomförs projekt för att minska att äldre råkar ut för komplikationer av dysfagi – undernäring, uttorkning, luftvägskomplikationer och nedsatt livskvalitet. Syftet med det övergripande projektet är att förbättra metoder för identifiering och diagnostik av dysfagi hos äldre och att förbättra insatser vid dysfagi inom geriatrisk vård och äldreomsorg. Studien har flera planerade delprojekt, de omfattar: 1) kartläggning av förekomst av dysfagi hos äldre som besöker vårdcentral, 2) undersökning av äldres upplevelser av dysfagi och subjektiva behov av insatser, 3) validering och normering av logopediskt test – KIS2018v2 – för att kvantifiera grad av dysfagi och aspirationsrisk, 4) design av ett protokoll för att personal inom demensvård ska kunna identifiera dysfagi och ge lämpliga insatser, och 5) utvärdering av olika träningsmetoder för förbättrad sväljfunktion. Nyttan för individen är förbättrat hälsotillstånd och livskvalitet, för vården ökad kunskap och säkrare rutiner, för samhället minskade kostnader. Studierna genomförs delvis inom ramen för examensarbeten och masterarbeten vid enheten för logopedi och planeras i olika samarbeten med forskare nationellt och internationellt.

Röst och tal efter hög ryggmärgsskada.

Efter disputationen 2013 pågår ett projekt med utgångspunkt från mina studier i avhandlingen om ryggmärgsskadade. Projektet genomförs tillsammans med docent Anita McAllister (handledare) och omfattar fyra planerade delprojekt för fördjupad kunskap om röst, tal och kommunikation efter hög ryggmärgsskada, i syfte att erhålla underlag för studier om logopedisk intervention för patientgruppen. Projektet omfattar samarbete med professor Johan Sundberg vid Tal, Musik och Hörsel, vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. För studie II har data samlats in i andningslaboratoriet hos professor Mattias Heldner, Institutionen för lingvistik, Stockholm Universitet (SU).

Neuromotoriska talsvårigheter.

Tillsammans med universitetslektor Ellika Schalling och professor Lena Hartelius vid Göteborgs universitet genomfört enkätstudier av självupplevda kommunikationssvårigheter samt erhållna logopediska insatser vid olika neurologiska sjukdomar, Parkinsons sjukdom, MS, samt hög ryggmärgsskada.

I ett samarbete med professor Lena Hartelius och Västra götalandsregionen (Angereds Närsjukhus och Skaraborgs sjukhus) genomförs under 2019-20 en klinisk studie Effekter av exspiratorisk muskelstyrketräning (EMST) på röst, tal och sväljning vid Parkinsons sjukdom och multipel skleros. EMST är en lovande behandling som nyligen introducerats i Sverige. Dokumenterade effekter på sväljningen efter EMST är t ex effektivare sväljning och minskad grad av felsväljning. I en utvärdering av erfarenheter av EMST inom kliniken (K. Johansson, presentation vid Nationell konferens i logopedi, 2018) under de första år behandlingen funnits tillgänglig i Sverige, visar att metoden är uppskattad och har hög compliance. Utandningstrycket (som speglar styrkan i utandningsmuskulaturen) ökar. Patienterna som deltagit rapporterar positiva effekter så som minskad hosta vid måltid, generellt kraftigare hosta och bättre ”flås”. Metoden behöver dock utvärderas fortsatt, vilket är syftet med det ovan nämnda projektet.

Handledning, pågående masterprojekt

Leg logoped Emma Lindroos – Fri från dysfagi?

Leg logoped Jeanette Telford – Effects of contagious yawning on saliva production and swallowing in adults with traumatic brain injury – a possible treatment method

Leg logoped Sanna Jansson – Effekter av fritt vatten för patienter med dysfagi

Leg logoped Jeanette Holmgren Nilsson – Effekter av tonhöjdsträning på sväljningen hos personer med olika neurologiska sjukdomstillstånd.

Handlett leg logoped Elisabet Östlund i hennes masterprojekt om hur barn med bilaterala cochleaimplantat diskriminerar tonhöjd, identifierar melodier och upplever musik.

Publikationer

Johansson K, Seiger, Å, Forsén, M, Holmgren Nilsson J, Hartelius, L, Schalling, L. Assessment of voice, speech and communication changes associated with cervical spinal cord injury. Int J Lang Commun Disord 2018 53(4):761-775. Epub Feb, 24, 2018DOI: 10.1111/1460-6984.12380

Schalling, E, Johansson, K, Hartelius, L. Speech and communication changes reported by people with Parkinsons's disease. Folia Phoniatr Logop 2017 69(3):131-141. Epub 2018 Jan 18. doi: 10.1159/000479927

Johansson K, Strömbergsson S, Robieux C, McAllister A. Perceptual detection of subtle dysphonic traits in individuals with cervical spinal cord injury using an audience response systems approach. J Voice. 2017 Jan;31(1):126.e7-126.e17. doi: 10.1016/j.jvoice.2015.12.015. Epub 2015 Dec 24.

Vogel AP, Keage MJ, Johansson K, Schalling E. Treatment for dysphagia (swallowing difficulties) in hereditary ataxia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015 11:1-20, CD010169. doi: 10.1002/14651858.CD010169.pub2.

Johansson K, Hartelius L, Kjellmer L, Fredrikson S, Schalling E. “I can walk briskly and talk at the same time!” - effects of Expiratory Muscle Strength Training (EMST) on respiration and speech in multiple sclerosis. J Med Speech Lang Pathol 2012 20(4):70-76

Johansson K, Nygren-Bonnier M, Schalling E. Effects of glossopharyngeal breathing on speech in severe multiple sclerosis: a case report. Mult Scler 2012 18(6):905-8. Epub 2011 Dec 19. 2012 Jun;18(6):905-8. doi: 10.1177/1352458511430223. Epub 2011 Dec 19.

Johansson K, Nygren-Bonnier M, Klefbeck B, Schalling E. Effects of glossopharyngeal breathing on voice in individuals with cervical spinal cord injury. Int J Ther Rehabil 2011 18(9):501-510 DOI: 10.12968/ijtr.2011.18.9.501. Epub 29 Sep 2013. Publikationsdatum papper 1 september 2011.

Widen Holmqvist L, von Koch L, Kostulas V, Holm M, Widsell, G, Tegler H, Johansson K, Almazán J och J de Pedro-Cuesta. A randomized controlled trial of rehabilitation at home after stroke in southwest Stockholm. Stroke 1998 29(3):591-7 https://doi-org.proxy.kib.ki.se/10.1161/01.STR.29.3.591

Utbildning

Undervisningsområde

Kursansvarig för kursen Dysfagi (4,5 hp) på termin 6 vid logopedprogrammet, KI. Medverkar i klinisk utbildning (VIL) av logopedstudenter. Handledning examensarbeten och masterprojekt.

2002, 2006 och 2010 undervisat på och varit kursansvarig för (tillsammans med universitetslektor Ellika Schalling och tidigare docent Gunilla Henningsson) den fristående kursen Fiberskopi i logopedisk praktik (7,5 hp), KI.

Akademiska priser och utmärkelser

Åke Ljundahlsstipendiet, Parkinsonförbundet, 2005

Loading bibliometrics...