Porträttbild Karl Lundin Remnélius

Karl Lundin Remnélius

Doktorand

Om mig

Jag är leg. psykolog och arbetar för närvarande som doktorand vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND). Mitt doktorandprojekt fokuserar på könsskillnader inom autism, där jag bland annat studerar professionellas perspektiv på, och erfarenheter av, könsskillnader. I en annan studie undersöker vi sambandet mellan autism och ätproblem (såsom selektivt ätande, sensorisk känslighet och inflexibla rutiner vid måltider), och huruvida detta samband ser olika ut för flickor/kvinnor respektive pojkar/män. Denna undersökning är del av tvillingprojektet the Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden (RATSS).

För närvarande arbetar jag med en studie om kamouflering, det vill säga strategier för att maskera eller kompensera för autistiska drag i sociala situationer. I denna studie har vi översatt självskattningsformuläret Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q) till svenska och provar ut det i Sverige med hjälp av ett urval av autistiska och icke-autistiska deltagare.