Porträttbild Karl Lundin Remnélius

Karl Lundin Remnélius

Postdoktor

Om mig

Jag är leg. psykolog och arbetar för närvarande som post doc vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND). Mitt huvudsakliga forskningsintresse är könsskillnader inom autism, och autism hos flickor/kvinnor. Forskning visar att flickor med autism får sin diagnos senare i livet jämfört med pojkar, vilket innebär att även stöd, anpassningar och tolerans från omgivningen försenas. Nyligen publicerade studier tyder även på att försenad diagnos kan öka risken för psykisk ohälsa. Dessutom vet vi att risken för suicidala beteenden är hög i gruppen med autism, och att denna risk är särskilt förhöjd hos autistiska kvinnor. Dessa forskningsfynd talar tydligt för att vi behöver förstå mer om hur autism kan se olika ut för flickor/kvinnor respektive pojkar/män, och undersöka vidare om huruvida riskfaktorer för psykisk ohälsa och andra negativa utfall ser olika ut för autistiska kvinnor och män.

I mitt doktorandprojekt ingår flera studier: i en kvalitativ undersökning har vi tittat på professionellas perspektiv på och erfarenheter av könsskillnader. Studien är publicerad i tidskriften Autism och kan läsas i sin helhet här.

I en annan studie undersöker vi sambandet mellan autism och ätproblem (såsom selektivt ätande, sensorisk känslighet och inflexibla rutiner vid måltider), och huruvida detta samband ser olika ut för flickor/kvinnor respektive pojkar/män. Denna undersökning är del av tvillingprojektet the Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden (RATSS). Denna studie är publicerad i Journal of Autism and Developmental Disorders och kan laddas hem här.

Kamouflering och CAT-Q

Vi publicerade nyligen en studie som undersökte kamouflering, det vill säga strategier för att maskera eller kompensera för autistiska drag i sociala situationer. I denna studie har vi översatt självskattningsformuläret Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q) till svenska och provar ut det i Sverige med hjälp av ett urval av autistiska och icke-autistiska deltagare. Studien är publicerad i Journal of Autism and Developmental Disorders, och kan läsas här.

Den svenska versionen av CAT-Q (CAT-Q/SE) kan laddas ned som pdf nedan.

För poängsättning gäller att alla items scoras från 1 till 7 där items 3, 12, 19, 22 och 24 är reverserade. Itempoäng kan räknas ihop till en totalpoäng (i den svenska valideringen fann vi inget stöd för användande av de tre subskalor som presenterats för den engelska originalversionen av CAT-Q.)

 

Publikationer (urval)

  1. Lundin, K., Mahdi, S., Isaksson, J., & Bölte, S. (2021). Functional gender differences in autism: An international, multidisciplinary expert survey using the International Classification of Functioning, Disability, and Health model. Autism, 25(4), 1020–1035. https://doi.org/10.1177/1362361320975311
  2. Lundin Remnélius, K., & Bölte, S. (2023). Camouflaging in Autism: Age Effects and Cross-Cultural Validation of the Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q). Journal of Autism and Developmental Disorders. https://doi.org/10.1007/s10803-023-05909-8
  3. Lundin Remnélius, K., Neufeld, J., Isaksson, J., & Bölte, S. (2021). Eating Problems in Autistic Females and Males: A Co-twin Control Study. Journal of Autism and Developmental Disorders. https://doi.org/10.1007/s10803-021-05198-z
  4. Lundin Remnélius, K. (2023). Female autism phenotypes: sex/gender differences in functioning, camouflaging, and eating problems. Inst för kvinnors och barns hälsa/Dept of Women's and Children's Health. KI open acrchive
  5. Myers, L., Pan, P.-Y., Lundin Remnélius, K., Neufeld, J., Marschik, P. B., Jonsson, U., & Bölte, S. (2021). Behavioral and biological divergence in monozygotic twin pairs discordant for autism phenotypes: A systematic review. JCPP Advances, 1(2), e12017. https://doi.org/10.1111/jcv2.12017
  6. Isaksson, J., Taylor, M., Lundin, K., Neufeld, J., & Bölte, S. (2019). Familial confounding on the ability to read minds: A co-twin control study. Autism : The International Journal of Research and Practice, 23(8), 1948–1956. https://doi.org/10.1177/1362361319836380
  7. Neufeld, J., Taylor, M., Lundin Remnélius, K., Isaksson, J., Lichtenstein, P., & Bölte, S. (2021). A co-twin-control study of altered sensory processing in autism. Autism : The International Journal of Research and Practice, 1362361321991255. https://doi.org/10.1177/1362361321991255

Forskningsbeskrivning

I detta videoklipp från Fokus på Autism 2022 pratar jag tillsammans med andra doktorander på KIND om våra doktorandprojekt.