Skip to main content
Kaj Lindecrantz

Kaj Lindecrantz

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Civilingenjörsexamen 1975 vid Chalmers i Göteborg, efter två år hos Telefonaktiebolagen LM Ericsson i Mölndal åter till Chalmers som doktorand. Disputerade i Tillämpad elektronik 1983 på en avhandling om mikrodatorbaserad signalbehandling av foster-EKG. Under 1983-2001 diverse halvtids forsknings- och undervisningstjänster på Chalmers kombinerade med halvtid på Stiftelsen Medicin & Teknik, från 1987 som VD. Docent i medicinsk elektronik 1989 vid Chalmers, förklarad professorskompetent i medicinsk signalbehandling av Danmarks tekniske universitet 1995. 2001-2009 professor i medicinsk signalbehandling och systemteknik, Högskolan i Borås, och 2005-2006 tf prorektor med ansvar för forskning. Sedan 2010 professor i medicinsk teknologi vid Skolan för teknik och hälsa vid KTH med anknytning till Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, vid Karolinska institutet.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde Ett genomgående tema för alla forskning är att med en ingenjörsmässig verktygslåda av mät- och systemteknik parad med signalbehandlings- och modelleringsmetoder lösa kliniskt relevanta problem. Typiskt handlar det om att registrera någon eller flera fysiologiska signaler, renodla informationen samt bistå i tolkningen. Några aktuella exempel på tillämpningar följer:

Övervaking av hjärnan hos nyfödda Hos en del för tidigt födda barn och hos barn som genomgått en svår förlossning finns en förhöjd risk för hjärnskada. Dessa barn får då varierande grad att intensivvård och intensiv övervakning för att säkerställa att alla fysiologiska förlopp förlöper som önskat. De flesta funktioner i kroppen övervakas då via diverse givare som ger signaler från olika organ och organsystem. Ofta lämnas dock ett av kroppens viktigaste organ, hjärnan, utan specifik övervakning. Detta trots att den producerar en signal, EEG, som innehåller mycket information om tillståndet hos hjärnan. Skälet är främst att en säker tolkning EEG signalen är en speciallitet som kräver mångårig erfarenhet som normalt inte finns tillgänglig på en vanlig neonatalavdelning. Övervakning av EEG skulle dessutom kräva EEG-speciallitsens ständiga uppmärksamhet. För att göra neonatal EEG-övervakning kliniskt användbart bedrivs ett projekt för att utveckla ett automatisk datoriserat system för stöd i analys och tolkning av neonatlt EEG.

Strokediagnostik Stroke är en av de vanligaste dödorsakerna i västvärlden, stroke leder också till många fall av allvarligt permanent handikap. Med snabbt insatt att korrekt behandling skulle många av dessa förödande följder kunna undvikas. Korrekt behandling kräver emellertid korrekt diagnos och svårigheten med stroke är att den har en av två möjliga orsaker, blödning eller infarkt i hjärnan, och dessa två tillstånd kräver helt olika behandling.

Via analys av transcefal bioelektrisk impedans kan sannolikt stroke diagnosticeras och blödning särskiljas från infarkt på ett enkelt och snabbt sätt som låter sig tillämpas redan under ambulanstransport eller direkt på akutmottagningen.

Övervakning av njursviktspatienter Kronisk njursvikt är ett allvarligt sjukdomstillstånd som drabbar 10-12% av befolkningen. I många fall måste förlorad njurfunktion ersättas, antingen genom njurtransplantation eller via dialys.

Genom dialys ersätts njurens förlorade förmåga att föra bort avfallsprodukter och vätska från kroppen. Den naturliga regleringen av vätskebalansen i kroppen ersätts däremot inte, och upprätthållandet av en riktig vätskebalans blir en uppgift för den behandlande läkaren. Till hjälp i detta saknas fortfarande lämpliga metoder för övervakning av vätskestatus. Bioelektrisk impedansteknik kan sannolikt erbjuda en för sammanhanget god möjlighet att bedöma mängd och fördelning av kroppsvätska.

Många njursviktspatienter lider också av inflammatoriska sjukdomar som påverkar det autonoma nervsystemet. Inom projektet används analys av hjärtfrekvensvariabilitet för detektion och övervakning av autonom påverkan.

Care@Distance - ett projekt kring hemövervakning av äldre och kroniskt sjuka Allt eftersom världens befolkning åldras så kommer påverkan på samhällets samlade vårdkostnader från kroniska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och liknande att öka. Care@Distance är ett projekt som har som mål att öka kunskapen kring hur man med hjälp av eHealth lösningar kan förbättra treatment complicance (behandlingsföljsamhet) hos patienter med kroniska sjukdomar, förbättra möjligheterna till individualiserad vård (personalized care), upptäcka och varna för relevanta försämringar i hälsotillståndet hos den individuella patienten, samt vinna acceptans hos alla inblandade användare (vårdgivare, vårdtagare och anhöriga) för dessa lösningar. Slutligen också öka förståelsen för hur dessa lösningar praktiskt kan föras in i och utveckla vårdens disease management baserade individualiserade behandlingsrutiner. Förutom att skapa vårdrelaterad kunskap och förståelse lägger projektet sammantaget också grunden för att finna kommersiella exploateringsmodeller för denna typ av eHealth lösningar, något som hittills visat sig vara svårt och som starkt begränsat dess praktiska nyttiggörande

Utbildning

Undervisningsområde Mångårig erfarenhet av svensk- och engelskspråkig undervisning inom elektrotekniska och medicintekniska ämnen, såsom kretselektronik, analog och digital signalbehandling, fysiologisk mätteknik vid Chalmers i Göteborg och vid Högskolan i Borås. Varit ansvarig för utveckling och drift av flera mastersprogram, bland annat IT inom hälso- och sjukvård vid IT-universitetet i Göteborg, Biomedical Engineering vid Högskolan i Borås.

Loading bibliometrics...