k_fritzell.jpg

Kaisa Fritzell

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Jag har arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset sedan 1989 och är legitimerad sjuksköterska sedan 1992. Min kliniska erfarenhet har jag företrädesvis inom gastroenterologisk vård, både inom specialiteten kirurgi och medicin. Sedan 2000 har jag arbetat på Svenska polyposregistret och Mottagningen för ärftlig mag-tarmcancer och har en magister i Genetisk vägledning. Efter doktorsexamen, 2011 har jag fortsatt tjänstgjort som sjuksköterska på Mottagningen för ärftlig mag-tarmcancer samtidigt som jag har arbetat som Utvecklingssjuksköterska på Gastrocentrum på Karolinska Universitetssjukhuset, bland annat som kursansvarig för klinikens uppdragsutbildning i gastroenterologisk vård för sjuksköterskor. Jag har också varit kursansvarig för termin 3, distans på Sjuksköterskeprogrammet på Karolinska Institutet. Under åren 2014-2105 gjorde jag post doc i projektet: Screening of Swedish Colons, SCREESCO, i vilket jag nu arbetar som forskare. Under 2014 avslutade jag min anställning på Karolinska Universitetssjukhuset och arbetar sedan dess som enhetschef och samordnare på Hässelby Akalla akademiska vårdcentral.

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2011 på en avhandling med titeln: Familial adenomatous polyposis - A patient perspective on life after surgery. Där jag med både kvalitativ och kvantitativ metod studerade hur personer med sjukdomen upplever livet efter kirurgi avseende hälsorelaterad livskvalitet, mag-tarmsymtom och sjukdomsuppfattning. Jag är forskare i screeningprojektet Screening for Swedish Colon (SCREESCO) där 18 landsting ingår. Arbetsuppgifterna är fokuserade på deltagarupplevelser i screeningprogrammet och innebär datainsamling (både kvalitatitav och kvantitativa data), analys och manusskrivande samt arbete med att söka anslag. Jag är huvudansvarig för den kvalitativa datainsamlingen, där vi gjort fokusgruppsdiskussioner och telefonintervjuer med såväl deltagare som icke-deltagare i SCREESCO. Fokus för datainsamlingen var att studera hur personer som erbjudits deltagande i screening för mag-tarmcancer resonerar kring sitt beslut. I det arbetet ingick även översättning och kulturanpassning av ett Amerikanskt frågeformulär som mäter beslutsfattande. Jag deltar också i den pågående kvantitativa datainsamlingen där ett flertal enkäter ingår, inklusive den översatta och kulturanpassade enkäten, där vi mäter oro, ångest hos de som valt att delta respektive de som valt att inte delta, samt hur de resonerade kring beslutsfattandet och förmågan att ta till sig hälsoinformation (hälsolitteracitet).

Jag ingår i forskargruppen: Improving Health Experience – HeXi, som leds av Professor Yvonne Wengström 

Pedagogiska meriter

Handledning av uppsatser på kandidatnivå, Karolinska Institutet, 2009-2013 Undervisning på grund och avancerad nivå inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammet. Karolinska Institutet, 2009-2014 Kursansvarig för uppdragsutbildningen I Gastroenterologisk vård och omvårdnad för sjuksköterskor på avancerad nivå för sjuksköterskor, 7.5 hp, 2013-2014. Kursansvarig i Sjuksköterskeprogrammet (termin 3), Karolinska Institutet, 2013-2014. Handledning av uppsatser på magisternivå, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Göteborgs Universitet, 2013-fortfarande

 

Utbildning

Hälso och sjukvårdslinjen 80 poäng, Röda Korsets Sjuksköterskehögskola, Stockholm, 1992.

Specialistutbildning i Gastroenterologisk vård 40 poäng, Karolinska Institutet. Examen, 1998.

Medicine kandidatexamen i omvårdnad. Karolinska Institutet. Examen, 2003.

Magisterutbildning i genetisk vägledning. Uppsala Universitet. Examen, 2007.

Forskarutbildning, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad. Examen 2011. Avhandling: Familial adenomatous polyposis - A patient perspective on life after surgery.

Grundläggande högskolepedagogik. 7.5 hp, 2012.

Postdoktoral forskare i Svensk tarmcancerscreeningstudie - SCREESCO (Screening of Swedish colons). Karolinska Institutet/Regionalt cancercentrum, 2014 – 2015.