Skip to main content
josefine_en.jpg

Josefine Naili

Postdoktor

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Leg. sjukgymnast, Medicine doktor och Postdoc vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Forskningsbeskrivning

I oktober 2017 disputerade jag med avhandlingen "Evaluation of function in individuals with knee osteoarthritis". 

Det övergripande syftet med avhandlingen vara att utvärdera metoder som används för att mäta funktion hos personer med knäartros, innefattande patientrapporterade utfall, funktionella test samt mått på övergripande gångavvikelse. Vi fann att graden av avvikelse i ledbelastning (kinetik) var relaterad till både patientrapporterad funktion samt utförande av funktionella test. Vi fann inget tydligt samband mellan graden av avvikelse i ledrörelser (kinematik) och kliniska mått på funktion.

Baserat på mätbar förändring i utförande av ett uppresningstest (fem uppresningar från sittande till stående, så snabbt som möjligt) identifierades personer som förbättrades kliniskt relevant avseende både ledrörelser och ledbelastning under gång. Patientrapporterade utfall kunde inte differentiera mellan de personer som förbättrade sig på uppresningstestet och de som förblev oförändrade. Dessa resultat stärker rekommendationerna kring att funktion hos personer med artros bör utvärderas med både patientrapporterade- och prestationsbaserade mätmetoder.

Loading bibliometrics...