Skip to main content
Jon R Konradsen

Jon Konradsen

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Som klinisk aktiv barn och ungdomsallergolog är jag intresserad av att förbättra diagnostiken och behandlingen av barn med allergi och astma. Mera specifikt fokuserar jag i min forskning på att förbättra karakteriseringen och förståelsen av barn med svår astma, nyttan av att använda molekylär allergidiagnostik på pälsdjurallergiska barn samt nya metoder för allergenspecifik immunterapi, intralymfatisk immunterapi. I vår grupp har  vi har stor erfarenhet av användbara metoder för klinisk forskning på barn.

 

Nuvarande position och uppdrag

Patientflödeschef Barnallergi och Lungmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus Klinisk Postdok Stockholms läns landsting Styrelsesledamot i Barnläkarföreningens sektion för Allergi och Lungmedicin Styrelsesledamot i Svensk förening för Allergologi Ledamot i Regionala Etikprovningsnämnden i Stockholm

 

Forskningsbeskrivning

GEWAC-studien - småbarnsastma.

Andningsbesvär hos småbarn är en vanlig orsak till besök på akutmottagning och till inläggning på sjukhus. Trots liknande symtom kan sjukdomen variera när det gäller svårighetsgrad, risk för återinsjuknande, bidragande orsaker och framför allt risk för framtida kronisk astma. Många barn blir symtomfria före skolåldern men mellan 30-40% utvecklar astma. Kända riskfaktorer för astma är föräldrar med astma, infektion med rhinovirus i småbarnsåldern och allergi. Målsättningen i denna studien är att identifiera mera specifika riskfaktorer för att vissa barn utvecklar astma i skolåldern. Vi planerar nu att göra en uppföljning vid 10-12 års ålder av 156 barn som inkluderades i vår studie i småbarnsåldern då de var i behov av sjukvård på grund av akuta infektionsutlösta andningsbesvär. Vi kommer att forska på betydelsen av specifika ärftliga faktorer, infektioner, allergi och luftvägsinflammation för att förstå varför vissa barn får astma i skolåldern. Betydelse: Akuta andningsbesvär i barnaåldern är skrämmande för både barn och föräldrar. Det är därför viktigt att söka markörer för att identifiera barn som löper risk att utveckla astma. Om vi kan identifiera faktorer som är avgörande för att barn utvecklar kronisk astma i skolåldern kan insatser riktas till barnen som har störst risk för kronisk sjukdom och barn som inte löper risk för astma kan undvika ineffektiv eller obehövlig behandling.

Madog studien: Molekylär allergidiagnostik på hundallergiska barn: I Sverige är ca 30% av alla barn med astma sensibiliserade mot hund, men de traditionella metoderna för att diagnostisera hundallergi är inte så tillförlitliga som man skulle önska. Molekylär allergidiagnostik (MA) har nyligen introducerats i vården, och för hundallergiker kan metoden visa sig vara speciellt värdefull. Hypotesen i projektet är att vi med traditionell allergidiagnostik har överdiagnostiserat hundallergi och att vi med MA kommer att förbättra diagnostiken. Syftet är att beskriva sensibiliseringsmönstret och ta reda på om någon av hundallergenen starkare eller svagare associerat till klinisk sjukdom. Vi skall inkludera 60 barn (6-18 år) med misstänkt hundallergi och jämföra resultaten från MA med barnens symtom, lungfunktionsmätningar, respons på in vivo (nasalprovokation) och in vitro (CD-sens) allergenprovokation och mätningar av övriga biomarkörer i utandningsluft, blod och urin dvs. det som i övrigt karakteriserar barnets allergiska sjukdom. I tillägg kommer vi att göra en långtidsuppföljning 157 pälsdjursallergiska patienter som rekryterades mellan 2003 och 2005 att utvärdera huruvida MA kan bidra till att prognostisera sjukdomsförloppet hos pälsdjurallergiska barn. Denna världsunika studie kommer att förbättra de råd som sjukvården ger till barn/ungdomar/familjer om dom kan skaffa/inte skaffa hund till hemmet, göra sig av med/behålla hunden som de redan har eller om det är nödvändigt att undvika pälsdjur i alla sammanhang.

Pedagogiska meriter

Aktuella doktorander

  • Ulrika Käck 2015 - (Huvudhandledare)
  • Sandra Tedner 2018 - (Bihandledare)
  • Idun Holmdahl 2018 - (Huvudhandledare)

Handledare för st-projekt för 2 blivande barnläkare

Gruppledare på Läkarstudenternas kurs Vet U termin 1 och Termin 5

Seminarieledare Barnallergi Termin 9 2013-2018

 

Utbildning

2001 Läkarexamen 2003 Legitimerad läkare 2009 Specialist i Barnmedicin 2012 Medicine doktor i pediatrik, Karolinska Institutet, Handledare Gunilla Hedlin 2013 Specialist i Nyföddmedicin 2016 Specialist i Barn och Ungdomsallergologi 2016-2018 Klinisk Postdok Stokcholms Läns landsting / Medicin Solna, Karolinska Institutet.

Akademiska priser och utmärkelser

 

Finansiering

  • Hjärt-Lungfonden
  • Astma- och allergiförbundet
  • KI/SLL FoUU och ALF
  • Stiftelsen Frimurare Barnahuset Stockholm, Sällskapet Barnavård
  • Konsul Th C Berghs stiftelse
  • Hesselmans stiftelse
Loading bibliometrics...