Jon R Konradsen

Jon Konradsen

Anknuten till Forskning

Diagnostik och behandling av barn med astma och allergi

Om mig

Som klinisk aktiv barn och ungdomsallergolog är jag intresserad av att förbättra diagnostiken och behandlingen av barn med allergi och astma. I min forskningsgrupp försöker vi förstå varför några barn utvecklar bestående och svår astma, hur omhändertagandet kan förbättras och vilken roll inflammatoriska biomarkörer och molekylär allergidiagnostik kan ha i vården av barn med astma.

Nuvarande position och uppdrag:

Docent, forskningsgruppsledare

Sektionschef Barnallergi och Lungmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Klinisk forskare Region Stockholm

Styrelsesledamot i Barnläkarföreningens sektion för Allergi och Lungmedicin

Huvudansvarig forskare för barnkohorten i Luftvägsregistret: SNAR – The Swedish National Airway Register | Breathe Sweden

Associate editor i Eureopean Respiratory Journal Open Research

 

Forskningsbeskrivning

Upp till hälften av alla småbarn drabbas av akuta astmaliknande andningsbesvär i småbarnsåldern, så kallad akut wheeze, och 30-40% av dessa har astma i skolåldern. Astma är en inflammatorisk sjukdom som kan vara övergående eller kronisk, lindrig eller svår och symtomen utlösas ofta av allergi, virusinfektioner eller ansträngning. Den underliggande inflammationen och den kliniska presentationen varierar över tid och det är svårt att förutse prognos och behandlingseffekt hos barn med astma.

Vi undersöker nya metoder för att förebygga, prognostisera och beskriva sjukligheten vid astma hos barn. I läkemedelsstudien INSTAR studerar vi om astma kan förebyggas genom att ge steroider till småbarn med wheeze orsakat av infektion med rhinovirus. Nyttan av studiens resultat kan bli att förekomsten av astma minskar. I fall-kontroll studien GEWAC gör vi en långtidsuppföljning upp till 13 års ålder av barn som drabbats av akut wheeze i småbarnsåldern för att identifiera metoder för att prognostisera bestående och svår astma. Nyttan blir att vårdinsatser kan riktas till barnen som har störst risk för kronisk sjukdom, och vi kan undvika ineffektiv eller obehövlig behandling av barn som inte löper risk att utveckla astma.

Med nationella registerdata studerar vi sjuklighet, lungfunktion och behandling hos barn med astma i hela Sverige. Resultaten kommer intressera patientorganisationer, vårdgivare och myndigheter och nyttan kan bli att riktlinjer för planering, vård och uppföljning förbättras.

 

Pedagogiska meriter

 Doktorander

 • Ulrika Käck 2015 - disputerad 2021(Huvudhandledare)
 • Sandra Tedner 2018 - disptuerad 2022 (Bihandledare)
 • Idun Holmdahl 2018 -  planerad disputation 2023(Huvudhandledare)
 • Anastasia Filiou 2018- planerad disputation 2024(Bihandledare)
 • Angela Hoyer 2019 (Bihandledare)
 • Hanna Borgström, 2021 (Bihandledare)
 • Stina Selberg, 2021, Umeå universitet (bihandledare)
 • Carina Uhl, 2023, bihandledare.
 • Sofia Luning, 2023 Huvudhandledare

Handledare för st-projekt för 2 blivande barnläkare

Gruppledare på Läkarstudenternas kurs Vet U termin 1 och Termin 5

Seminarieledare Barnallergi Termin 9 2013-2018

Kursansvarig för sk-kurs i Barnallergi 2019 och Avancerad allergologi hos barn och vuxna i 2021, 2022, 2024. 

 

Utbildning

2001 Läkarexamen 2003 Legitimerad läkare 2009 Specialist i Barnmedicin 2012 Medicine doktor i pediatrik, Karolinska Institutet, Handledare Gunilla Hedlin 2013 Specialist i Nyföddmedicin 2016 Specialist i Barn och Ungdomsallergologi  

Akademiska priser och utmärkelser

Mottagare av Store forskarepriset från Svensk förening för allergologi 2021.

Pris för bästa avhandling inom allergiområdet från Konsul Th C Berghs stiftelse, 2013. 

Finansiering

 • Hjärt-Lungfonden
 • Astma- och allergiförbundet
 • KI/SLL FoUU och ALF
 • Stiftelsen Frimurare Barnahuset Stockholm
 • Sällskapet Barnavård
 • Konsul Th C Berghs stiftelse
 • Hesselmans stiftelse