Om mig

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 2011 och har min kliniska bakgrund inom framförallt kirurgisk vård och omvårdnad med fokus på patienter med kärlsjukdom. Sedan januari 2022 arbetar jag som universitetsadjunkt på Avdelningen för omvårdnad, där jag i huvudsak undervisar och handleder studenter i sjuksköterskeprogrammets termin 1, 3 och 6. I termin 1 är jag kursansvarig för kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap på distans.

Forskningsbeskrivning

Jag har min forskargruppstillhörighet i Wengström group och disputerade i april 2022 med en avhandling titulerad To participate or not - Decision-making and experiences of individuals indivited to screening for colorectal cancer. Avhandlingen utgjorde en del av den nationella randomiserade kontrollerade multicenterstudien Screening of Swedish Colons (SCREESCO), och hade som övergripande syfte att öka förståelsen för faktorer och upplevelser associerade med deltagande och icke-deltagande i screening för tjock- och ändtarmscancer. De ingående studierna baserades på både individuella intervjuer, fokusgruppsdiskussioner och enkätdata med/från screeningdeltagare och icke-deltagare, och fokuserade på aspekter som hälsolitteracitet, ångest, delat beslutsfattande, och upplevelsen av avföringsprov och koloskopi som screeningmetod. Projektet fortsätter nu med utformandet av ett beslutsstöd som är tänkt att stödja individer i beslutsfattandet kring screening. 

Pedagogiska meriter

Universitetsadjunkt, Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet, jan 2022 - pågående

Adjungerad klinisk adjunkt, Röda Korsets Högskola/Karolinska Universitetssjukhuset, aug 2014 - maj 2015

Teamledare i studentsalsprojekt, Centrum för klinisk utbildning (CKU)/Karolinska Universitetssjukhuset, aug 2014 - maj 2015

Utbildning

Forskarutbildning, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap  och samhälle, Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet, sep 2016 - april 2022

Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, 60 hp Karolinska Institutet, aug 2013 – nov 2015

Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/ endovaskulär behandling, 8 hp Malmö Högskola, jan 2013 – juni 2013

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Karolinska Institutet, jan 2008 – jan 2011